ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠭᠠᠷᠰᠢᠶᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠪᠨᠧᠺ ᠭᠠᠷᠰᠢᠶᠠ
BoniekGarcia 07JUL2012 profile.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠰᠺᠠᠷ ᠪᠨᠧᠺ ᠭᠠᠷᠰᠢᠶᠠ ᠷᠠᠮᠢᠷᠧᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1984 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 (1984-09-04) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰᠲᠧᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠫᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.75 ᠮ (5 ᠹᠦᠲ 9 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ27
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2006ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠ
2006–2007ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ
2007–2012ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠ115(14)
2012–ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋48(8)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2005–ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ91(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2

ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠪᠨᠧᠺ ᠭᠠᠷᠰᠢᠶᠠ ᠷᠠᠮᠢᠷᠧᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Oscar Boniek García Ramírez, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠷᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠷᠧᠠᠯ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠫᠯᠤᠮᠠ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠠᠷᠠᠹᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠷᠣᠬᠧᠷ ᠷᠢᠬᠠᠰᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠷᠢᠬᠠᠰ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠤ ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠰᠺᠠᠷ ᠪᠨᠧᠺ ᠭᠠᠷᠰᠢᠶᠠ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠ
ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋
  • ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡ: 2012
ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ
  • ᠲᠥᠪ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ: 2011
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (MLS): 2012[1]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Pinzón, Diego (December 3, 2012). Houston's Boniek García named FutbolMLS.com’s 2012 Latino del Año. mlssoccer.com. February 1, 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠮᠣ᠋ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2005 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ {{2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ}}

{{2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ