ᠣᠰᠮᠠ ᠪᠧᠨ ᠯᠠᠳᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Osama bin Laden portrait.jpg

ᠣᠰᠮᠠ ᠪᠧᠨ ᠯᠠᠳᠧᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠰᠮᠠ ᠪᠧᠨ ᠮᠣᠬᠣᠮᠧᠳ ᠪᠧᠨ ᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠧᠨ ᠯᠠᠳᠧᠨ (ᠠᠷᠠᠪ: أسامة بن لادن‎, 1957 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 - 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2) ᠨᠢ ᠠᠯᠠ-ᠺᠠᠢ ᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ