ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
1964 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012
ᠮᠧᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1964 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ 1968 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠢᠳᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠢᠳ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 2 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠢᠳ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠲᠤ 4-8 ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 7 ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃.

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1964 1972-1976  1980-1984   1988-1992  1996-2012 [1]
ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ
ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ
 
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+93 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+95 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+100 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
90-100 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
86-95 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ [2]
80-93 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
81-90 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
78-86 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
73-81 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
68-80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
70-80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
71-78 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
66-73 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
65-71 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ [3]
63-70 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-68 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
60-66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
60-65 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-63 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
4 6 8 7 7

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1992-1996 2000-2012 [1]
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+72 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+78 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
70-78 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
66-72 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
63-70 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
61-66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
57-63 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
56-61 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
52-57 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
52-56 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
48-52 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-48 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
7 7
  1. 1.0 1.1 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ: [1]
  2. 1972, 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ "ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ" ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃.
  3. 1972 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ "ᠬᠣᠯᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠨᠲᠠᠩ ᠵᠢᠩ", 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ "ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ" ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ 72 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 44, ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 40 ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ 1 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 2 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 4 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 36 18 18 72
2 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 12 8 24 44
3 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 11 14 15 40
4 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 8 3 9 20
5 ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ 6 13 16 35
6 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 5 5 13 23
7 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 4 2 16 22
8 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 3 4 6 13
9 Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 3 4 2 9
10 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 3 3 13 19
11 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 3 3 13 19
12 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 3 2 7 12
13 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 3 1 2 6
14 ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ 3 1 2 6
15 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 2 2 4 8
16 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 2 2 1 5
17 ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ 2 1 8 11
18 Olympic flag.svg ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ 2 0 2 4
19 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1 4 3 8
20 Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 1 3 5 9
21 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1 3 8 12
22 Flag of East Germany.svg ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1 2 6 9
23 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 1 2 4 7
24 Flag of Romania.svg ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ 1 2 3 6
25 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 1 1 2 4
26 ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ ᠰᠯᠣᠸᠧᠨ 1 0 2 3
27 ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ 1 0 1 2
28 Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 1 0 1 2
29 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ 1 0 1 2
30 ᠭᠷᠧᠺ ᠭᠷᠧᠺ 1 0 1 2
31 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 0 7 10 17
32 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 0 2 3 5
33 ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 0 2 2 4
34 Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 0 1 2 3
35 Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 0 1 2 3
36 ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠢᠰᠷᠸᠯ 0 1 2 3
37 Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 0 1 2 3
38 Flag of Algeria.svg ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ 0 1 1 2
39 Flag of Egypt.svg ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ 0 1 1 2
40 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 0 1 0 1
41 Flag of Slovakia.svg ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 0 1 0 1
42 Flag of Estonia.svg ᠡᠰᠲᠠᠨ 0 0 3 3
43 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 0 0 2 2
44 Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 0 0 1 1
45 Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 0 0 1 1
46 Flag of Iceland.svg ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ 0 0 1 1
47 ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ 0 0 1 1
48 Flag of Latvia.svg ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ 0 0 1 1
49 Flag of Portugal.svg ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ 0 0 1 1
50 Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 0 0 1 1
51 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 0 0 1 1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 125 125 247 497

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ