ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994
1998 • 2002 • 2006 • 2010
ᠮᠧᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ 1920 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1920 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1924 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠯᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ NHL ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 30 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 7 ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ᠂ ᠰᠢᠪ ᠲᠦ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ 1956 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠺᠠᠨᠠᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ 9 ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 6 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠬᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ NHL ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

1992 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ 1998 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1998 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ NHL ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠣᠫ-6 (ᠺᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠴᠧᠬ᠂ ᠹᠢᠨᠯᠶᠠᠨᠳ᠋, ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ) ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ 5 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
# ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠃
=# ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠃
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Q ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
DQ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ: [1][2]
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠤᠯᠤᠰ 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 9 1
Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 5 =7 7 10 13 13 8 10 9 12 14 12 12
Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 7 4 9 3
ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ =6 7 8 =9 4
Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 12 1
Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 1 1 1 1 2 1 1 3 2 4 3 6 4 4 2 2 4 1 7 1 20
ᠴᠧᠺ ᠴᠧᠺ =5 1 7 3 7 5
Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 3 5 5 4 2 4 5 4 3 2 3 2 5 2 6 3 16
Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 7 7 6 5 5 4 4 6 2 7 3 3 6 2 3 15
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ =6 =5 5 =9 14 11 8 10 11 14 10
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 8 3 5 6 7 9 8 10 11 9
Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 8 6 6 7 7 7 3 10 5 5 10
Flag of East Germany.svg ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 8 1
Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 3 4 1 5 4
Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 11 =7 16 3
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ =9 8 7 15 9 12 9 12 11 9
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ =9 8 11 10 9 9 12 13 8
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 8 9 2
Flag of Latvia.svg ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ =9 9 12 12 4
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 8 1
ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 9 10 11 8 11 12 12 9 11 10 10
Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 8 4 =9 6 6 8 9 6 6 7 8 10 11 13
Flag of Romania.svg ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ 12 12 7 9 4
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 4 2 3 4 6 5
Flag of Slovakia.svg ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 6 10 13 5 4 5
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 1 3 1 1 1 1 2 1 1 9
Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 4 4 2 5 4 3 4 5 2 4 4 3 3 3 5 1 5 5 1 5 20
ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 5 7 3 =9 3 5 9 8 10 11 8 10 11 6 8 15
Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 10 1
Olympic flag.svg ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ 1 1
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 2 2 2 3 DQ 2 2 1 5 6 2 5 1 7 7 4 8 6 2 8 2 21
Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 14 9 11 10 11 5
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 7 8 11 4 15 9 9 10 9 16 14 11 12 12 12 12 12 12 14 14 12 12 247
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠤᠯᠤᠰ 1998 2002 2006 2010 ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 2 1 1 1 4
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 4 7 7 3
Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 3 4 4 3 4
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 6 5 2
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 8 1
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 6 1
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 8 1
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 5 6 6 3
Flag of Slovakia.svg ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 8 1
Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 5 3 2 4 4
ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 7 5 2
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1 2 3 2 4
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 6 8 8 8 30

ᠮᠧᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
2002 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠢ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
2006 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃
2006 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠧᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠃
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ
1920 ᠠᠩᠲ᠋ᠤᠧᠷᠫᠡᠨ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
1924 ᠱᠠᠮᠣᠨᠢ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)
1928 ᠰᠠᠨ-ᠮᠣᠷᠢᠼ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ
1932 ᠯᠠᠢᠺ-ᠫᠯᠢᠰ ᠲᠤ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
1936 ᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ-ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
1948 ᠰᠠᠨ-ᠮᠣᠷᠢᠼ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ
1952 ᠣᠰᠣᠯᠠ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
1956 ᠺᠣᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ'ᠠᠮᠫᠧᠼᠴᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
1960 ᠰᠺᠣ-ᠸᠠᠯᠯᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ
1964 ᠢᠩᠰᠪᠠᠷᠰᠺ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
1968 ᠭᠷᠧᠨᠣᠪᠯᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
1972 ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
1976 ᠢᠩᠰᠪᠠᠷᠰᠺ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
1980 ᠯᠠᠢᠺ-ᠫᠯᠢᠰ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
1984 ᠰᠠᠷᠠᠸᠣ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
1988 ᠺᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
1992 ᠠᠯᠪᠧᠷᠪᠢᠯᠯ Olympic flag.svg ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ
1994 ᠯᠢᠯᠯᠧᠬᠠᠮᠧᠷ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ
1998 ᠨᠠᠭᠠᠨᠤᠤ᠋ ᠴᠧᠺ ᠴᠧᠺ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ
2002 ᠰᠤᠯᠲᠠ ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
2006 ᠲᠤᠷᠢᠨ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ ᠴᠧᠺ ᠴᠧᠺ
2010 ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ
1998 ᠨᠠᠭᠠᠨᠤᠤ᠋ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ
2002 ᠰᠤᠯᠲᠠ ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ
2006 ᠲᠤᠷᠢᠨ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
2010 ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2006 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠃
2006 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠃

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 11 5 2 18
2 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 7 1 1 9
3 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 3 10 2 15
4 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 2 3 5 10
5 ᠴᠧᠺ ᠴᠧᠺ 1 0 1 2
6 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 1 0 1 2
7 Olympic flag.svg ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ 1 0 0 1
8 Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 0 4 4 8
8 Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 0 2 5 7
10 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 0 1 1 2
11 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 0 0 2 2
12 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 0 0 1 1
13 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 0 0 1 1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 26 26 26 78

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. (1984) "Ice hockey and Olympism" (PDF). Olympic Review.
  2. Ice hockey - Olympics. Sports-reference.com. 2009-03-09 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠨᠣᠮ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Wallechinsky, David (2005). The Complete Book of the Winter Olympics, Turin 2006 Edition. SportClassic Books. ISBN 978-1-894963-45-9. 
  • Szemberg, Szymon; Podnieks, Andrew (2008). World of Hockey: Celebrating a Century of the IIHF. Key Porter Books. 
  • Podnieks, Andrew; Gibbons, Denis; Wawanash, Sheila; Barta, Pavel; Ryzkov, Dimitry; Ratschunas, Tom (2002). Kings of the Ice: A History of World Hockey. NDE Publishing. 

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ