ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠪᠥᠬᠡ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008  • 2012
ᠮᠧᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠪᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 708 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ 1896 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠹᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1900 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃ 1904 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ 2004 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 7, ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ 4 ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ 1980 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ (ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡ) - 1896-2004[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 34 16 10 60
2 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 20 17 19 56
3 Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 18 21 19 58
4 Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 16 10 10 36
5 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ 11 5 4 20
6 Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 9 14 8 31
7 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 6 2 5 13
8 Flag of Romania.svg ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ 6 8 13 27
9 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 5 4 9 18
10 Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 5 8 6 19
11 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 5 5 4 14
12 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 4 9 5 18
13 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 4 5 2 11
14 ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ 3 4 2 9
15 Flag of Estonia.svg ᠡᠰᠲᠠᠨ 3 0 4 7
16 Olympic flag.svg ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ 3 3 3 9
17 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 3 6 5 14
18 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 3 5 4 12
19 Flag of Egypt.svg ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ 2 2 2 6
20 Flag of East Germany.svg ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2 1 1 4
21 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 2 1 1 4
23 Flag of Armenia.svg ᠠᠷᠮᠧᠨ 1 0 0 1
24 ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ 1 0 0 1
25 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1 2 2 5
26 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1 3 1 5
22 ᠭᠷᠧᠺ ᠭᠷᠧᠺ 1 3 5 9
27 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 1 1 1 3
28 Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 1 6 4 11
29 Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 1 1 1 3
30 ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 1 0 0 1
31 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ 0 4 3 7
32 Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 0 2 3 5
33 Flag of Denmark.svg ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ 0 2 6 8
34 ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ 0 1 2 3
35 ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ 0 1 1 2
36 Flag of Latvia.svg ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ 0 1 0 1
37 Flag of Lebanon.svg ᠯᠸᠪᠠᠨᠤᠨ 0 1 2 3
38 Flag of Mexico.svg ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 0 1 0 1
39 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 0 0 1 1
40 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 0 0 1 1
41 Flag of Moldova.svg ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠ 0 0 1 1
42 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 0 0 1 1
43 Flag of Lithuania.svg ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ 0 0 1 1
44 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 0 0 1 1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 174 175 175 523

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ (ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ) - 1904-2004[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 46 37 25 108
2 ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 28 15 13 56
3 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 19 11 11 41
4 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ 16 11 8 35
5 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ 10 3 2 15
6 Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 8 7 10 25
7 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 8 10 8 26
8 Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 7 16 9 32
9 ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ 5 11 13 29
10 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 4 9 7 20
11 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 4 4 5 13
12 Olympic flag.svg ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠯᠡᠯ 3 2 2 7
13 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 3 4 10 17
14 Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 3 4 7 14
15 ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 3 2 3 8
16 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 2 6 6 14
17 ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ 2 1 4 7
18 Flag of Estonia.svg ᠡᠰᠲᠠᠨ 2 1 0 3
19 ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 2 2 0 4
20 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 2 2 5 9
21 Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 2 1 3 6
22 ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ 1 1 1 3
23 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 1 1 0 2
24 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ 1 1 0 2
25 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1 0 0 1
26 Flag of Romania.svg ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ 1 0 4 5
27 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1 1 2 4
28 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 0 4 4 8
29 ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ 0 3 0 3
30 ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ 0 2 1 3
31 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 0 2 0 2
32 Flag of East Germany.svg ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 0 2 1 3
33 Flag of Armenia.svg ᠠᠷᠮᠧᠨ 0 1 0 1
34 Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 0 1 2 3
35 Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 0 1 0 1
36 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 0 1 3 4
37 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 0 1 0 1
38 Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 0 1 3 4
39 Flag of Syria.svg ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ 0 1 0 1
40 Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 0 1 3 4
41 ᠭᠷᠧᠺ ᠭᠷᠧᠺ 0 0 2 2
42 ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ 0 0 2 2
43 Flag of India.svg ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 0 0 2 2
44 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 0 0 1 1
45 ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 0 0 1 1
46 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠺᠧᠳᠥᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨ 0 0 1 1
47 Flag of Pakistan.svg ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 0 0 1 1
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 184 184 187 555

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ