ᠣᠯᠢᠤᠧᠷ ᠨᠣᠶᠢᠪᠢᠯᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠯᠢᠤᠧᠷ ᠨᠣᠶᠢᠪᠢᠯᠯ
Oliver Neuville.jpg
ᠨᠣᠶᠢᠪᠢᠯᠯ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠯᠢᠤᠧᠷ ᠫᠠᠲᠷᠢᠺ ᠨᠣᠶᠢᠪᠢᠯᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.71 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1979–1990ЮС ᠭᠠᠮᠪᠠᠷᠤᠨᠣ
1991–1992ᠯᠣᠺᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1992–1996ᠰᠧᠷᠸᠧᠲ ᠲᠦ108(41)
1996–1997ᠲᠧᠨᠧᠷᠢᠹᠧ33(5)
1997–1999ᠬᠠᠨᠵᠠ ᠷᠣᠰᠲ᠋ᠣᠺ50(22)
1999–2004ᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨ165(42)
2004–2010ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠮᠶᠣᠩᠬᠸᠨᠯᠳᠪᠠᠬᠤ151(42)
2010ᠠᠷᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠧᠹᠧᠯ ᠳᠤ12(2)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ519(154)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1998–2008ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ69(10)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠣᠯᠢᠤᠧᠣ ᠫᠠᠲᠷᠢᠺ ᠨᠣᠶᠢᠪᠢᠯᠯ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Oliver Patric Neuville, 1973 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 18 ᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠮᠶᠣᠩᠬᠸᠨᠯᠳᠪᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 334 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ᠂ 91 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠣᠶᠢᠪᠢᠯᠯ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ 69 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2 ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ 1 ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠣᠯᠢᠤᠧᠷ ᠨᠣᠶᠢᠪᠢᠯᠯ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ