ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ (ОУОХ) (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Comité international olympique, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ International Olympic Committee) ᠨᠢ ᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠽᠠᠨᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 1894 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠫᠢᠶᠧᠷ ᠳᠧ ᠺᠦᠪᠧᠷᠲ᠋ᠧᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰᠮᠧᠨ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠤ ᠳᠧᠮᠧᠲᠷᠢᠭᠤᠰ ᠸᠢᠺᠧᠯᠠᠰ ᠨᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 393 - ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 776 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠴᠡᠭᠡ ОУОХ ᠍ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ 1896 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠠᠹᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠨ 203 ᠣᠷᠣᠨ ОУОХ ᠍ ᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ 134 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠭᠨᠣ ᠪᠠᠨ
ᠳᠧᠮᠧᠲᠷᠢᠭᠤᠰ ᠸᠢᠺᠧᠯᠠᠰ ᠭᠷᠧᠺ ᠭᠷᠧᠺ 18941896
ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠫᠢᠶᠧᠷ ᠳᠧ ᠺᠦᠪᠧᠷᠲ᠋ᠧᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 18961916 ᠪᠣᠯᠤᠨ 19191925
ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠭᠣᠳᠹᠷᠦ᠋ᠠ ᠳᠧ ᠪᠯᠣᠨᠧ ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 19161919
ᠺᠠᠤᠩ ᠳᠤ ᠠᠨᠠᠷᠢ ᠳᠧ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠡ-ᠯᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ 19251942
ᠽᠢᠹᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠳᠡᠰᠲᠷᠶᠣᠮ ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ 19461952 (19421946)
ᠡᠸᠧᠷᠢ ᠪᠷᠧᠨᠳᠧᠵ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 19521972
ᠯᠣᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠮᠣᠷᠢᠷᠢᠰ Flag of Ireland.svg ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ 19721980
ᠮᠠᠷᠺᠢᠽ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷᠠᠨᠴᠢ Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 19802001
ᠭᠷᠠᠹ ᠵᠠᠺ ᠷᠣ ᠦᠭᠧ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ 20012013
ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ[1] ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2013-

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ