ᠣᠮᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
سلطنة عُمان
ᠰᠠᠯᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠮᠤᠨ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
( نشيد السلام السلطاني‎‎
ᠨᠠᠰᠢ ᠳᠤ ᠠᠰ-ᠰᠠᠯᠠᠮ ᠠᠰ-ᠰᠤᠯᠲᠠᠨᠢ)
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
Mᠠᠰᠺᠠᠲ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠷᠠᠪ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠺᠠᠪᠦ᠋ᠰ ᠪᠧᠨ ᠰᠢᠳ
 -  ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ
ᠹᠠᠬᠠᠳ ᠪᠢᠩ ᠮᠢᠬᠠᠮᠤᠳ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ
 -  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ (ᠮᠠᠵᠤᠯᠢᠰ ᠠᠯᠢ-ᠳᠠᠪᠠᠯ)
 -  ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 309,501 km2 (70)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠶᠠᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2010) 3,608,545 (133)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2003) 2,341,000 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 9.2 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $75.837 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[1] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $25,438[1] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $55.620 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[1] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $18,657[1] 
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2007) 0.846[2] (ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ) (56)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠷᠢᠠᠯ (OMR)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +4
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .om
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 968

ᠣᠮᠠᠨ (ᠠᠷᠠᠪ: عمان‎ ᠤᠮᠤᠨ), ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠸᠮᠸᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠲᠠ ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦᠳ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠮᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠢᠷᠡᠨᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠵᠤᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 16 ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠠᠰᠠᠨ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠍ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ 1744 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠯᠢ-ᠰᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠪᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Oman. International Monetary Fund. 21 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Human Development Report 2009: Oman. The United Nations. 18 October 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠣᠮᠠᠨ&oldid=327637》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ