ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠣᠪᠤᠭ — ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠪᠣᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠥᠮᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠣᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠲᠠᠢ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ