ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠣᠩᠭᠣᠨ
ᠪᠠᠭ (5) ᠶᠡᠬᠡᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠪᠦᠷ ᠲᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠂
ᠴᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,304 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 3,655 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ. 3.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ 153.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ 4 ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ 18 ᠰᠤᠮᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ-ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1933 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

595.3 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠲᠠᠢ 63 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠮ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠲᠦ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠲᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 650 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠠᠴᠠ 170 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ᠂ ᠱᠣᠷᠪᠣᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠦᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠶᠡᠲᠡᠨᠬᠢᠶᠠᠭᠶᠥᠷᠬᠥᠭᠬᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠᠠᠭᠢᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠬᠢᠷᠰᠠᠮᠠᠨᠤᠤᠯᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ:

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ