ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2017 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2017 05 07 1

ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ

ᠮᠠᠨᠵᠤ  (ᠮᠠᠨᠵᠤ ; ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ 滿族 Mǎnzú) — ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠤᠰ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 10 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠃ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠵᠥᠷᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ (1644-1912) ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ «ᠮᠠᠨᠵᠤ» ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠂ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ᠂ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢᠳ ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1610 ᠡᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1678 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠱᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠡᠸᠡᠩᠷᠠᠪᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠷᠡᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠵᠦᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠤᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ 17 ᠍ ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠱᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠨᠭᠰᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠮᠡᠭᠡᠷ

ᠮᠡᠭᠡᠷ᠄ ᠲᠤᠰ ᠡᠮ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠮᠡᠯᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠮᠡᠬᠡᠷ (拳参) ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠡᠰᠢ ᠮᠥᠨ ᠃ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠬᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠷ ᠲᠣᠯᠢ 》᠄ ᠮᠡᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠰᠭᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠮᠤᠢ ᠃ 《 ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯ 》᠄ ᠮᠡᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠮᠤᠢ ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ  ᠤ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ ᠢ ᠳᠣᠲᠤᠷ  ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠮᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ - ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠯ 3 ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠥᠯᠡᠷᠬᠡᠭ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠶᠢᠴᠢᠤᠨ ᠵᠣᠴᠢᠤᠨ ᠦᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠬᠦᠩᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ (ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ Fagopyrum esculentum) ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ (ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ) ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ (ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠳᠣᠭᠤᠷ) ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠡᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠠᠴᠠ (Fagopyrum tataricum) ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠥᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 7-8 ℃ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 15-30 ℃ ᠍ ᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠ -2 ℃ ᠲᠦ ᠭᠡᠮᠲᠦᠵᠦ᠂ -4 ℃ ᠍ ᠲᠤ ᠦᠬᠦᠳᠡᠭ᠃ 12 ℃ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 30 ℃ ᠍ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ 17-25 ℃ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ 50 ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ