ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2017 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠠᠾᠠᠭᠦᠷᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Marhus.jpeg

ᠮᠠᠾᠠᠭᠦᠷᠭᠢᠰ ᠦᠬᠡᠭᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1446  ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ᠂ 1465 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ 1454  ᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ 20 ᠍ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠡ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠨᠥᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠠᠾᠠᠭᠦᠷᠭᠢᠰ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠣᠣᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠬᠡᠭᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1465 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠾᠠᠭᠦᠷᠭᠢᠰ ᠦᠬᠡᠭᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ 1446 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ᠂ 1454 ᠡᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠭ᠌ (ᠡᠡᠪᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ) ᠲ᠋ᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠠᠠᠤᠷ ᠥᠭᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌) ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲ᠋ᠤᠬᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠂ ᠡᠡᠡᠡᠡᠮᠡᠳ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠦᠰ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶ‍ᠦᠮ᠃ ᠲ᠋ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠹᠧᠥᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠨ ᠲᠡᠶ ᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠥᠷᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠡᠯᠢᠬᠡ
Tgrerteretimg.jpg

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 1500 g ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠥᠰᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠥᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ 12 ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠥᠰᠥ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠣᠮᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠴᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠦᠩᠬᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠥᠨᠴᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠯᠠᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠷᠦᠴᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ 2 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ 4 ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠫᠠᠷᠧᠨᠴᠢᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠫᠠᠷᠧᠨᠴᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ᠃ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ 80% ᠨᠢ ᠫᠠᠷᠧᠨᠴᠢᠮᠠᠯ ᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠪᠥᠷᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠫᠠᠷᠧᠨᠴᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠰ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠰ  ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ 40% ᠍ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠦ 6.5% ᠍ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ
ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ

ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ(蔑儿乞) ᠨᠢ 12 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠨᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ᠲᠡᠳᠡ 20 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 1200 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠲᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ 3 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠳᠡᠭ᠃ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠳᠤᠶᠢᠳ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ᠂ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠲᠠᠯᠬᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠸᠠᠰ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠢ-ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2017 04 13 1

Uhaan:ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ/2017 04 12 1

ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ

ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ (Aquila chrysaetos) ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠱᠤᠩᠭᠤᠨ ᠨᠢᠰᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠳᠤᠴᠠ ᠨᠢ 241 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ/ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠨᠢ 65-100 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠠᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ 150-240 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠢ 2.5-7 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ 102 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 9 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠲᠦ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ 《ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ
ESENTAISH KHAN.JPG

ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1407 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ 1452 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ( ᠲᠦᠮᠦᠪᠥᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ‍土木堡之变) ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1455 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠷᠤᠯ

ᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠥᠷᠯᠥᠭ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠯᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ (ᠣᠮᠪᠤᠯᠤ)᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠣᠰ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ(ᠲᠣᠭᠣᠨ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 1407 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠰᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ 1439 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠦ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ 《ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠥᠰᠢᠶᠡᠲᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠳᠣ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠤᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠢ ᠮᠥᠨ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠢ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠢ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠷᠮᠠᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠪᠦᠷ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠦᠷᠴᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ 1444 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠷᠴᠢᠳ ᠦᠳ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ
ᠡᠯᠢᠬᠡ

ᠡᠯᠢᠭᠡ  ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 1500 g ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠥᠰᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠥᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠥᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ 12 ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠥᠰᠥ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠥᠷᠦᠴᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠦᠩᠬᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠥᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠥᠨᠴᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠯᠠᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠷᠦᠴᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ 2 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ 4 ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ(死刑) ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠮᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠥᠷᠥ ᠡᠴᠡ ᠨᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 60 ᠍ ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃ 26 ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 15 ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠩ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 94 ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠲᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠴᠢᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ
Mongolia XVI.png

ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ ‍᠂‍ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ‍᠂‍ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠶᠸᠨᠢᠰᠸᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ  ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠩ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ‍᠂‍ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠣᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠵᠤ ‍᠂‍ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ  ᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ‍᠂‍ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ‍᠂‍  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠸᠨᠢᠰᠸᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ  ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠥ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠭᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ‍᠂‍ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠮᠢ ‍᠂‍ ‍ᠪᠸᠱᠪᠠᠯᠢᠺ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ‍᠂‍ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ‍᠂‍ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ‍᠃‍ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ‍᠂‍ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ‍᠂‍ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ  ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ‍᠂‍ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ‍᠂‍ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ‍᠂‍ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ‍᠂‍ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠤ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ‍᠂‍ ᠭᠣᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ‍᠂‍ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ‍᠂‍ ᠬᠤᠱᠤᠳ ‍᠂‍ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ‍᠃‍

ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠢᠯ ‍᠂‍ ᠠᠷᠢᠭᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠶᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ‍᠂‍ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨᠲᠠ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ‍᠂‍ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠵᠡᠢ ‍᠂‍ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠮᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ 1437 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ‍᠂‍ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ  ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ‍᠂‍ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠴᠣᠷᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍:‍ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠪᠠᠲᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠲᠦᠮᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍:‍ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠪᠤᠯᠠᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠪᠢᠷᠮᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠬᠡᠷᠡᠶᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠵᠢᠷᠠᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍:‍ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ ‍᠃‍ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠰᠡᠨ ‍(‍ 1407 ~ 1454 ‍)‍ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ‍᠃‍ 1454 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ‍᠂‍ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠪᠠ ‍᠃‍ 1487 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ‍᠂‍ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍:‍ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠪᠠᠲᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍:‍ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍:‍ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠴᠣᠷᠤᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ‍᠂‍ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠭᠳᠡ
ᠳ᠋ᠢᠭᠳᠡ 肋柱花.png

ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠭᠳᠡ -- ᠲᠤᠰ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ  ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ( 肋柱花 ) ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠥᠨ ᠃

ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠣᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

Microsoft
Microsoft

ᠮᠠᠶᠢᠺᠷᠣᠰᠣᠹᠲ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ (Microsoft Corporation) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠷᠧᠳᠣᠮᠠᠨᠳᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠲᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ 1975 ᠤᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ Bill Gates ᠪᠣᠯᠤᠨ Paul Allen ᠨᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ Microsoft ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ Altair 8800 ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ BASIC interpreter ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 1980 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠺᠣᠮᠫᠢᠶᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ (MS-DOS) ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ Microsoft Windows ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1986 ᠤᠨ ᠳᠤ IPO ᠍ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠭᠴᠣᠮ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ Microsoft ᠍ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮᠲᠠᠨ᠂ 12,000 ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ Microsoft ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠹᠹᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦ Microsoft Office ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 2011 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺᠷᠣᠰᠣᠹᠲ 8,5 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ Skype Technologies ᠍ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠬᠡ
ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠬᠡ

ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠬᠡ (Gulo gulo 貂熊) ᠨᠢ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠢᠮ᠂ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩᠯᠢᠭ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠰᠺᠠᠺᠠᠨᠠᠳᠠ᠎ᠰᠺᠠᠨᠳ᠋ᠢᠨᠠᠸᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠥᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠥᠰᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ᠂ 65-87 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 17-26 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠢ᠂ 10-25 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 31 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Agvarjin Jonon khan.jpg

ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1423 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠤᠮ᠃ 1452 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ 1453 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ

1452 ᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠲᠠᠢᠰᠣᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠰ ᠮᠠᠭᠣᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠵᠣ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠨ <ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠲᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠶ᠎᠎ᠠ > ᠭᠡᠵᠥ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠥ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠥ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠣᠪᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠂ ᠶᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠪᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠲᠤᠷᠪᠡᠨ ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠨᠣᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠂ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠣᠪᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠢᠰᠣᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠯᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠭᠠᠳᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠴᠠᠪᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠥ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠱᠢ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃

ᠣᠢᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠪᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠣᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠄ <ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠥ ᠣᠣᠣ ︖ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠥ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠥ ᠤᠤ ︖ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎᠎ᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠥ ᠤᠤ ︖ ᠤᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠰᠣ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠢᠪᠡ ᠲᠡᠷᠡ > ᠭᠡᠵᠥ ᠭᠡᠯᠯᠡᠴᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ
ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ

ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠺᠠᠷᠠᠲ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠯᠲᠠᠰᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠴᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ