ᠣᠨᠳ᠋ᠵᠧᠢ ᠮᠣᠷᠠᠸᠧᠼ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠴᠧᠺᠴᠧᠺ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠣᠨᠳ᠋ᠵᠧᠢ ᠮᠣᠷᠠᠸᠧᠼ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1984 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1984-06-09) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺᠤᠰᠠᠳᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠯᠢᠼᠢ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠴᠧᠺ ᠴᠧᠺ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠬᠥᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ

</div></th></tr> </table> ᠣᠨᠳ᠋ᠵᠧᠢ ᠮᠣᠷᠠᠸᠧᠼ (ᠴᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Ondřej Moravec, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠰᠠᠳᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠯᠢᠼᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠲᠤᠷᠢᠨᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠶᠤᠮ᠃

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠠᠸᠧᠼ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 2005 — 83 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (9 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2006 — 51 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (59 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2007 — 55 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (42 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2008 — 45 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (81 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2009 — 99 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (9 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2010 — 66 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (69 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2011 — 51 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (117 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2012 — 28 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (300 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)
  • 2013 — 12 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (603 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]