ᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ
Lake Ontario
Lac Ontario
ᠣᠷᠣᠨᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ
ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠮᠤᠵᠢ
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ19500 км²
ᠭᠦᠨ86 ᠮ
ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠨ244 ᠮ
ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ1640 ᠺᠮ³
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ75 ᠮ
ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢᠨᠢᠭᠠ ᠭᠣᠣᠯ
ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠨᠢᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠯᠠᠸᠷᠧᠨᠲ ᠮᠥᠷᠡᠨ
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠢᠨᠭᠰᠲᠠᠨ
ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ
ᠬᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ

ᠣᠨᠲ᠋ᠠ́ᠷᠢᠣ (Ontario) — ᠤᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ