ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠶᠢᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠶᠢᠯ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠯᠠᠮᠪᠠ ᠺᠣᠶᠢᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ5 ft 11 in (1.80 ᠮ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ (ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1985–1988ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠳᠠᠮᠪᠠᠷᠲᠤᠨ103(36)
1988–1990ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠺᠯᠠᠶᠢᠳᠪᠠᠩᠬᠢ63(33)
1990–1993ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠡᠢᠷᠳ᠋ᠷᠶᠣᠨᠢᠶᠠᠨᠰ123(50)
1993–1995ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ54(12)
1995–1997ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠳᠠᠨᠳᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ38(5)
1997–1999ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠮᠣᠲ᠋ᠧᠷᠦ᠋ᠥᠯ79(25)
1999–2001ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠳᠠᠹᠧᠷᠮᠯᠢᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ47(10)
2000–2001ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠷᠣᠰ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)5(2)
2001–2002ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠡᠢᠷᠳ᠋ᠷᠶᠣᠨᠢᠶᠠᠨᠰ45(29)
2002–2003ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠹᠠᠯᠺᠢᠷᠺ36(20)
2003–2004ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠳᠠᠨᠳᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ3(0)
2003–2004ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠡᠶᠢᠷᠳᠠᠷᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ (ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ)23(13)
2004–2005ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠡᠶᠢᠷᠳᠠᠷᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ33(14)
2005–2007ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠧᠨᠲ-ᠵᠣᠩᠰᠣᠲᠤᠨ16(0)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ668(249)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1994ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ1(0[1])
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
2003ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠹᠠᠯᠺᠢᠷᠺ[2]
2005–2007ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠧᠨᠲ-ᠵᠣᠩᠰᠣᠲᠤᠨ
2007–2010ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠠᠷᠨᠯᠢ
2010–ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).


ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠯᠠᠮᠪᠠ ᠺᠣᠶᠢᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Owen Columba Coyle, 1966 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ[3] ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠶᠢᠯ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ[4] ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ 2–0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[5] ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠢ 2-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ 4 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠺᠣᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠨᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠢ 1-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[6] ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 39 ᠣᠨᠣᠭᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ 14 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠯ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠪ ᠍ ᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠨᠯᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠷᠣᠪᠪᠢ ᠪᠯᠠᠢᠺ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠠᠭᠧᠨᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠷᠺᠣᠰ ᠠᠯᠠᠨᠰᠠᠭ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠸᠠᠩ ᠺᠯᠠᠰᠠᠨᠢᠴᠡᠶᠢᠭ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠤᠢᠲ᠋ᠧᠷᠢᠭᠢᠭ ᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠰᠪᠷᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠧᠨᠧᠯ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠷᠢᠵᠤᠡᠶᠢᠭ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 2010-11 ᠣᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ: 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.[7]
ᠪᠠᠭ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠴ ᠬᠳ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ %
ᠹᠠᠯᠺᠢᠷᠺ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ 2003 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 2003 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 &0000000000000019.00000019 &0000000000000012.00000012 &0000000000000003.0000003 &0000000000000004.0000004 &0000000000000063.16000063.16
ᠰᠧᠨᠲ-ᠵᠣᠩᠰᠣᠲᠤᠨ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ 2005 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 2007 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 &0000000000000070.00000070 &0000000000000036.00000036 &0000000000000020.00000020 &0000000000000014.00000014 &0000000000000051.43000051.43
ᠪᠠᠷᠨᠯᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2007 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 &0000000000000116.000000116 &0000000000000049.00000049 &0000000000000029.00000029 &0000000000000038.00000038 &0000000000000042.24000042.24
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠠᠩᠭᠯᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ &0000000000000100.000000100 &0000000000000034.00000034 &0000000000000018.00000018 &0000000000000048.00000048 &0000000000000034.00000034.00
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ &0000000000000304.000000304 &0000000000000130.000000130 &0000000000000070.00000070 &0000000000000104.000000104 &0000000000000042.76000042.76

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠠᠯᠺᠢᠷᠺ

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠨᠯᠢ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. National Football Teams ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠫᠷᠣᠹᠢᠯ - Owen Coyle
  2. Falkirk FC Managers
  3. Owen Coyle. bwfc.co.uk (2010-09-14). 2011-01-24 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. "Owen Coyle appointed Bolton manager", BBC News, 2010-01-08. 2010-01-08 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  5. "Bolton 0 – 2 Arsenal", BBC Sport, 2010-01-17. 2010-01-25 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  6. "Bolton 2 – 0 Sheff Utd", BBC Sport, 2010-01-23. 2010-01-25 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  7. Owen Coyle's managerial career. Racing Post. 20 December 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ