ᠢ ᠶᠣᠩ-ᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠶᠣᠩ-ᠡ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 이영애
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 李英愛
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠶᠣᠩ-ᠡ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠢ ᠶᠣᠩ-ᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠢᠢ ᠶᠣᠩ᠎ᠡ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - I Yeong-ae
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yi Yŏngae
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ - Lee Young-ae
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1971 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 (1971-01-31)
(ᠣᠳᠣ 48 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
ᠴᠤᠩ-ᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 2001 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ
 ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠴᠣᠩ ᠬᠤ ᠶᠣᠩ (2009 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ)

ᠢ ᠶᠣᠩ-ᠡ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이영애, ᠢ ᠶᠣᠩ ᠢ ᠪᠡᠨ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢ_ᠶᠣᠩ-ᠡ&oldid=367276》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ