ᠢ ᠶᠣᠩ ᠫᠶᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠶᠣᠩ ᠫᠶ ᠶᠢᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠢ ᠶᠣᠩ ᠫᠶᠤ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이영표, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠢᠢ ᠶᠣᠩ ᠍ ᠫᠶᠤ(ᠢᠭᠤ)], ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠢ ᠶᠣᠩ ᠫᠶᠤ᠂ ᠢ ᠶᠣᠩ ᠫᠢᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Lee Young-Pyo, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠢ ᠶᠣᠩ ᠫ ᠢᠶ᠎ᠠ) — 1977 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠃ ᠢ ᠶᠣᠩ ᠫᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 1999-2011 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 127 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ) ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ 5 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ ᠤ ᠠᠲ᠋ᠺᠫᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠢ ᠶᠣᠩ ᠫᠶᠤ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠢᠨᠲᠤᠬᠣᠸᠧᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠥᠰᠰᠢᠶᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ