ᠢ ᠶᠣᠨᠢ ᠬ ᠤᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠶᠣᠨᠢ ᠬ ᠤᠢ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 이연희
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 李沇熹
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠶᠣᠩ-ᠬᠢ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠢ ᠶᠣᠨᠢ ᠬ ᠤᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠢ ᠶᠣᠨᠦᠬᠡᠢ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - I Yeon-hui
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yi Yŏn-hŭi
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ - Lee Yeon-hee
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1988 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1988-01-09)
(ᠣᠳᠣ 31 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠶᠣᠩᠭᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠠᠮ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 2001 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠢ ᠶᠣᠨᠢ ᠬ ᠤᠢ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이연희, ᠢ ᠶᠣᠩ ᠬ ᠤᠢ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ