ᠢ ᠵᠣᠩ ᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠵᠣᠩ ᠵᠢ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 이정재
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 李政宰
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠵᠣᠩ ᠵᠢ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠢ ᠵᠣᠩ ᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠢ ᠵᠣᠨᠵᠢ ᠪᠡᠨ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - I Jeong-jae
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - I Chŏng-jae
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠭᠠᠯᠢᠭ - Lee Jung-jae
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1973 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1973-03-15)
(ᠣᠳᠣ 45 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠶᠣᠩᠭᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠢᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠣᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1993 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠢ ᠵᠣᠩ ᠵᠢ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이정재, ᠢ ᠵᠣᠩ ᠢ ᠵᠢ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢ_ᠵᠣᠩ ᠵᠢ&oldid=367280》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ