ᠢ ᠵᠣᠩ ᠰᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠵᠣᠩ ᠰᠦ
Lee Jung-Soo.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢ ᠵᠣᠩ ᠰᠦ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.88 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2002–2003ᠠᠨᠢᠩ ᠡᠯ᠎ᠡ-ᠵᠢ ᠴᠢᠲ᠋ᠠᠰ27(2)
2004ᠰᠤᠤᠯ2(0)
2004–2005ᠢᠩᠴᠢᠨ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ20(1)
2006–2008ᠰᠦᠪᠤᠨ ᠪ ᠯᠦ᠋ᠦᠩ ᠢᠽ46(3)
2009ᠺᠢᠣᠲ᠋ᠣ ᠰᠠᠩᠭ᠎ᠠ34(6)
2010ᠺᠠᠰᠢᠮᠠ ᠠᠨᠲ᠋ᠯᠧᠷᠰ10(3)
2010–ᠠᠯᠢ-ᠰᠠᠳ᠋ ᠍ ᠲᠤ35(4)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2008-ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ52(5)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12

ᠢ ᠵᠣᠩ ᠰᠦ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이정수, I Jeong-su, I Chŏng-su, ᠢ ᠵᠣᠩ ᠢ ᠰᠦ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Lee Jung-Soo; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠯᠢ ᠳᠵᠢᠨ ᠰᠤ; 1980 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠺᠶᠣᠨ ᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠢᠮᠬᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ-ᠰᠠᠳ᠋ ᠍ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠢ ᠵᠣᠩ ᠰᠦ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢ_ᠵᠣᠩ ᠰᠦ&oldid=350667》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ