ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠨᠢ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 이승연
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ - 李丞涓
ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠩ
ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ - ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠨᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠢ ᠰᠡᠨ ᠶᠣᠨᠣ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - I Seung-yeon
ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yi Sŭng-yŏn
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ᠃ - Lee Seung-yeon/yun
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1968 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1968-08-18)
(ᠣᠳᠣ 50 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1992 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠶᠣᠨᠢ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이승연, ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠢ ᠶᠣᠩ) — 1996 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ОАК ᠍ ᠤ "ᠬᠶᠤ ᠭᠶᠣᠨ" (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ "ᠬᠶᠣᠺᠦᠨ") ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ