ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠰ ᠤᠨ-ᠮᠠᠨ
이승만
ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠢ
<small/></center>

ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 1919 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 111925 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21
ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ: 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ : ᠢ ᠱᠢ-ᠶᠣᠩ </br> 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ : ᠺᠢᠮ ᠰᠣᠨ-ᠰᠦ </br> 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ : ᠬᠠᠮ ᠲᠡ-ᠶᠣᠩ </br> 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ : ᠵᠠᠩ-ᠮᠶᠣᠨ


ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ: 1875 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠡᠳᠦᠷ
ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠺᠣᠯᠣᠨᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1965 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19
ᠬᠣᠨᠣᠯᠤᠯᠤᠬᠠᠸᠠᠶᠢᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ: ᠬᠦᠦ ᠢ ᠪᠤᠨ-ᠰᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠮᠡᠯ ᠬᠦᠦ ᠢ ᠭᠠᠨ-ᠰᠤᠭ

ᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이승만, 李承晩, 1875 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 - 1965 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19, ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠵᠦᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ 1, 2, 3 ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠫᠠᠭ ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠭ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠶᠨᠢ ᠪᠤ ᠰᠣᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ