ᠢ ᠰᠦ ᠮᠠᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠰᠦ ᠮᠠᠨᠢ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 이수만
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 李秀滿
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠰᠦ ᠮᠠᠨ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠢ ᠰᠦ ᠮᠠᠨᠢ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - Li Soo-man
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yi Su-man
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ - Lee Soo-man
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1952 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1952-06-18)
(ᠣᠳᠣ 66 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1972 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠢ ᠰᠦ ᠮᠠᠨᠢ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이수만, ᠢ ᠰᠦ ᠮᠠᠨ) — ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ S.M. Entertainment ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ