ᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 이순재
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 李順載
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠰᠦᠨ-ᠵᠢ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠢ ᠰᠦᠨᠡᠵᠡᠢ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - I Sun-jae
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yi Sunjae
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ - Lee Soon-jae
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1935 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 (1935-10-10)
(ᠣᠳᠣ 83 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠮᠶᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠡᠶᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠣᠳᠣ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠮᠶᠣᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠡᠶᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1956 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠵᠢ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이순재, ᠢ ᠰᠦᠨ ᠵᠢ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ