ᠢ ᠰᠠᠨ ᠷᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠰᠠᠨ-ᠷᠶᠤᠨ
이상룡
ᠢ ᠰᠠᠨ ᠷᠠᠨ
<small/></center>


3ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: 1925 ᠣᠨ – 1926 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ: 1858 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠺᠶᠣᠨ ᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠳᠤᠩ
ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1932 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15
ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠢᠩᠰᠠᠨ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠫᠠᠭ ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠭ
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
{{{ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ}}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ