ᠢ ᠰᠠᠨ ᠬᠤᠸ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ</th><td class="" style="">ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷᠴᠢᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠢ ᠰᠠᠨ ᠬᠤᠸ᠎ᠠ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1989 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1989-02-25) (29 ᠨᠠᠰᠤ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ163 ᠰᠮ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ58 ᠺᠭ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 500 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 500 ᠮ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠪᠢᠭᠢᠷᠣ 2010 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠧᠷᠧᠨᠸᠧᠨ 2012 500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠢᠨᠼᠧᠯᠯ 2011 500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠨᠼᠧᠯᠯ 2005 500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠷᠢᠴᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤ 2009 500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠧᠢᠺ 2013 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2007 500 ᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ 2009 500 ᠮ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ 2009 100 ᠮ
</th></tr>

</table>

ᠢ ᠰᠠᠨ ᠬᠤᠸ᠎ᠠ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이상화 - ᠢ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠸ᠎ᠠ, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠤ Lee Sang-Hwa, ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠯᠢ ᠰᠠᠨ ᠬᠸᠠ; 1989 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — 500 ᠮ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ (2010, 2014), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ (2012) ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷᠴᠢᠨ.

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠣᠴᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ 500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ 2002 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠺᠠᠲᠷᠶᠣᠨᠠ ᠯᠧᠮᠶᠡᠢ ᠳᠡᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1][2]

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ
2005 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠧᠷᠧᠨᠸᠧᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ 100 ᠮ 10.46
2013 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ 500 ᠮ 36.80
2009 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠦᠲ᠋ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ 1000 ᠮ 1:15.26

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]