ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣ́ᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠰᠣᠯ᠃ 이민정 → ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣᠩ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1982 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (1982-02-16) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2005 ᠣᠨ - ᠣᠳᠣ

ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣ́ᠨ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이민정, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠢᠢ ᠮᠢᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ], ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Lee Min Jung, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠢ ᠮᠢᠩ ᠳᠵᠢᠨ/ᠴᠵᠢᠨ - ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢ ᠮᠢᠩ ᠵᠣᠩ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ. 2005 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠣᠩ 2010 ᠣᠨ ᠤ «ᠰᠢᠷᠠᠨᠤ - ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ» ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠠᠮᠲᠠ» ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠢᠨᠣ᠋, 3 ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ᠂ 4 ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠂ 10 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠢ ᠪᠶᠣᠨ ᠬᠣᠨᠢᠲᠣᠢ 2013 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[1]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ