ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 이민호
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 李敏鎬
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠮᠢᠩ ᠬᠤ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠮᠡᠲᠦ - ᠢ ᠮᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤ/ᠤᠤ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - I Min Ho
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yi Min-ho
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ - Lee Min-ho
ᠣᠷᠣᠰ ᠭᠠᠯᠢᠭ - ᠯᠢ ᠮᠢᠩ ᠬᠠ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1987 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1987-06-22)
(ᠣᠳᠣ 32 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 2003 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이민호, ᠢ ᠮᠢᠩ ᠬᠤ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ