ᠢ ᠭᠶᠤ ᠬᠶᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ (БНСУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠰᠢᠭᠴᠢ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠢ ᠭᠶᠤ ᠬᠶᠺ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1978 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (1978-03-16) (40 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ177 ᠰᠮ
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ71 ᠺᠭ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ Gold medal icon.svg Silver medal icon.svg Bronze medal icon.svg
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 5 3 1
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ - 1 1
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ 4 3 1
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ 2007 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠧᠷᠧᠨᠸᠧᠨ 2008 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠣᠪᠢᠭᠢᠷᠣ 2010 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠧᠷᠧᠨᠸᠧᠨ 2011 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠢᠨᠼᠧᠯᠯ 2011 500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠨᠠᠭᠠᠨᠤᠤ᠋ 2008 500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠷᠢᠴᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤ 2009 500 ᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠺᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠢ 2012 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠧᠢᠺ 2007 1000 ᠮ
</th></tr>

</table>

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠭᠶᠤ ᠬᠶᠺ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이규혁 - ᠢ ᠭᠶᠤ ᠬᠶᠺ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Lee Kyou-Hyuk; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠢ ᠭᠶᠤ ᠬᠶᠺ) 1978 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ᠂ 13 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ (2007-2011) ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ 500 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ (2011) ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠥᠨ 1000, 1500 ᠮ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ 2003, 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃