ᠢ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 이민호
ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ 李娜英
ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ - ᠢ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ
ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠃ - ᠢ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (2000) - I Na-young
ᠯᠠᠲᠤ᠃ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1937) - Yi NaYŏng
ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ - Lee Na-young
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1979 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1979-02-22)
(ᠣᠳᠣ 40 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ БНСУ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠤᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1998 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ

ᠢ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ (ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이나영, ᠢ ᠨᠠ ᠶᠣᠩ ᠢ) — ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢ_ᠨᠠ ᠶᠣᠩ&oldid=367282》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ