ᠢ ᠦᠨ ᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢ ᠦᠨ ᠵᠢ
LeeWJ080413.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢ ᠦᠨ ᠵᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.82 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1996–2010ᠰᠦᠪᠤᠨ ᠪᠯᠠᠭᠤᠦᠩ ᠢᠰ267(0)
2000–2001→ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠢᠮᠦ
2011–ᠴᠦᠩᠨᠠᠮ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨᠰ30(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1992-1996ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ >2316(0)
1994–2010ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ132(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2011 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠢ ᠦᠨ ᠵᠢ (ᠢ ᠦᠨᠢ ᠵᠢ; ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 이운재 I Un-jae, ᠢ ᠦᠨ ᠵᠢ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Lee Woon-Jae; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠢ ᠤᠨ ᠳᠴᠡ; 1973 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠴᠦᠩᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠵᠦ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — 1994-2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 132 ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 2011 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠩᠨᠠᠮ ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ.

ᠢ ᠦᠨ ᠵᠢ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ (1999, 2002, 2004, 2008), 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠦᠪᠤᠨ ᠪᠯᠦᠪᠦᠩ ᠢᠽ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (1998, 1999, 2004, 2008), ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2002) ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 2002, 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1994, 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠲ ᠮᠥᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢ_ᠦᠨ ᠵᠢ&oldid=337575》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ