ᠢᠮᠮᠠᠨᠤᠢᠢᠯ ᠺᠡᠨ ᠳᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠢ.ᠺᠡᠨ ᠳᠦ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠮᠮᠠᠨᠤᠢᠢᠯ ᠺᠡᠨ ᠳᠦ
ᠢᠮᠮᠠᠨᠤᠢᠢᠯ ᠺᠡᠨ ᠳᠦ

ᠢᠮᠮᠠᠨᠤᠢᠢᠯ ᠺᠡᠨ ᠳᠦ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Immanuel Kant; 1724 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 221804 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12) ᠨᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢᠴᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠺᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠢ 2 ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 1870 ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠺᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠹᠢᠯᠣᠰᠣᠹᠢ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 1870 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ