ᠢᠺᠧᠷ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠺᠧᠷ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ
CasillasReal cropped.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠺᠧᠷ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.82 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ1
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1990–1998ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1998–1999ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ C26(0)
1999ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ B4(0)
1999–ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ393(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1996ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(15 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
1(0)
1996–1998ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(16 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
19(0)
1997–1999ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(17 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
10(0)
1999ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(18 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
4(0)
1999ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(20 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
2(0)
1999–2000ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
(21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
5(0)
2000–ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ115(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12

ᠢᠺᠧᠷ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Iker Casillas Fernández, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠺᠧᠷ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ ᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ 44 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ «ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ» ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[2]

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ

ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ АГ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ АГ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ АГ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ АГ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ АГ
ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
1999–00 27 23 5 1 12 19 3 5 47 48
2000–01 34 37 0 0 11 15 2 4 47 56
2001–02 25 27 5 5 9 6 1 0 40 38
2002–03 38 42 0 0 15 21 2 1 55 64
2003–04 37 50 2 1 9 10 2 2 50 63
2004–05 37 30 0 0 10 11 0 0 47 41
2005–06 37 38 4 6 7 9 0 0 48 51
2006–07 38 40 0 0 7 10 0 0 45 50
2007–08 36 32 0 0 8 13 2 6 46 51
2008–09 38 52 0 0 7 10 2 5 47 67
2009–10 38 35 0 0 8 9 0 0 46 44
2010–11 8 4 1 0 3 0 0 0 12 4
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 393 410 17 13 106 133 14 23 530 579
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ
ᠪᠠᠭ
ᠣᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
АГ АГ АГ АГ АГ
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 2000 3 3 3 2 0 0 0 0 6 5
2001 3 2 2 0 0 0 0 0 5 2
2002 4 1 5 5 2 0 0 0 11 6
2003 3 1 1 2 6 4 0 0 10 7
2004 6 3 3 1 3 2 0 0 12 6
2005 1 0 9 4 0 0 0 0 10 4
2006 4 3 3 4 3 5 0 0 10 12
2007 1 0 0 0 8 3 0 0 9 3
2008 7 1 2 0 6 2 0 0 15 3
2009 4 1 5 3 0 0 4 4 13 9
2010 4 3 7 2 3 3 0 0 14 8
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 40 18 40 23 31 19 4 4 115 64
ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠶᠣ ᠪᠧᠷᠨᠠᠪᠧᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠪᠷᠠᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ: 2000
 • ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2000[4]
 • Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ: 2007,[5] 2008,[6] 2009[7]
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ: 2007–08
 • ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ: 2007–08
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2008 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ[8]
 • FIFPro World XI: 2007–08, 2008–09
 • IFFHS ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ: 2008, 2009
 • FIFA.com ᠸᠪᠰᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ: 2008-09 [9]
 • LFP ᠪᠤᠶᠤ ᠯᠠ ᠯᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ: 2008–09[10]
 • ФИФПРО ᠍ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ 2008–09
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ: 2010 [11]
 • ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ: 2010

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Iker Casillas Fernandez (player profile). Real Madrid. 2010-07-20 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. lvi1529@SZ71-60674. Results men for FIFA.com by Player.xls (PDF).
 3. IKER CASILLAS FERNÁNDEZ - PLAYER PROFILE. Realmadrid.com. 27 June 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (See Honours section)
 4. Don Balón Premio Don Balón (Spanish). Es.wikipedia.org. 7 May 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. Team of the Year 2007 announced. UEFA.com (11 March 2008). 25 June 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. uefa.com. uefa.com. 7 May 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
 7. Team of the Year 2009 announced. marca.com (20 January 2009). 20 January 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. Spain dominate Team of the Tournament. UEFA.com (30 June 2008). 30 June 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. 2008 Team of the Year revealed. FIFA.com (19 January 2009). 7 May 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 10. 2009 Best goalkeeper of the Year revealed. As.com (26 October 2009). 26 Oct 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 11. http://www.fifa.com/worldcup/news/newsid=1272865/index.html#forlan+scoops+golden+ball+prize
 1. HISTORIA DEL FÚTBOL ESPAÑOL, SELECCIONES ESPAÑOLAS (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ) ISBN 978-84-8229-123-9

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠺᠧᠷ ᠺᠠᠰᠡᠯᠢᠰ»


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Use dmy dates

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ