ᠢᠸᠠᠲ᠋ᠸ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠸᠠᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ

ᠢᠸᠠᠲ᠋ᠸ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠢᠡᠷ 岩手県 Iwate-ken, ᠢᠸᠠᠲ᠋ᠸ ᠺᠡᠨ) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 47 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠬᠣᠺᠦ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ 6 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠢᠸᠠᠲ᠋ᠸ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨᠵᠡᠢ᠃[1] ᠬᠤᠨᠰᠢᠤᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃[2] ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠣᠺᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠃[3]

ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Iwate-ken" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ Japan Encyclopedia, p. 410
  2. Nussbaum, "Tōhoku" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ Japan Encyclopedia, p. 970.
  3. Nussbaum, "Morioka" in Google Books ᠳ᠋ᠡᠬᠢ Japan Encyclopedia, p. 661.
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠸᠠᠲ᠋ᠸ&oldid=391267》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ