ᠢᠸᠠᠩ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠸᠠᠩ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ
IvanRakitic.jpg
ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶᠠᠳ (2014)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠢᠸᠠᠩ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1988 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 (1988-03-10) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠸᠢᠰᠮᠶᠣᠯᠢᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.84
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ4
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1992–1995ᠮᠶᠣᠯᠢᠨ-ᠷᠢᠪᠦᠦᠭ
1995–2005ᠪᠠᠽᠧᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2005–2007ᠪᠠᠽᠧᠯ34(11)
2007–2011ᠱᠠᠯᠺᠧ 0497(12)
2011–2014ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ117(27)
2014–ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006–2007ᠰᠸᠢᠰ (21-)4(1)
2009ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ (21-)4(2)
2007–ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ65(9)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23

ᠢᠸᠠᠩ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ (ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ Ivan Rakitić, 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠶᠣᠯᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2007 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ ᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠽᠧᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠯᠺᠧᠳ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠤᠨᠳᠧᠰᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (2:2) ᠰᠡᠯᠭᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ 1,5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[2]

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠨ 2013-2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴᠢ ᠲᠠᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ 5 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[3] ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶᠠᠳ 25 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[4]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠱᠸᠧᠢᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠯᠠᠸᠧᠨ ᠪᠢᠯᠢᠴᠢ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ 2008 ᠣᠨ ᠤ ЕАШТ ᠍ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠰᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠨᠳᠣᠷᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2008, 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠽᠧᠯ
ᠱᠠᠯᠺᠧ 04
ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF), FIFA, 11 June 2014, p. 12. 8 July 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  2. El Sevilla ficha de una tacada a Medel y Rakitic. Marca (2011-01-28). the original on 2012-03-13 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011-04-10 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Agreement for Ivan Rakitic to join FC Barcelona
  4. Barcelona snap up Rakitić from Sevilla

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠸᠠᠩ ᠷᠠᠺᠢᠲ᠋ᠢᠴ»


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠷᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ