ᠢᠸᠠᠩ ᠰᠲᠷᠢᠨᠢᠴ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠸᠠᠩ ᠰᠲᠷᠢᠨᠢᠴ
Ivan Strinić1.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.86 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠧᠨᠫᠷᠣ ᠳ᠋ᠧᠨᠫᠷᠣᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠪᠰᠺ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ17
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
–2006ᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠺ ᠰᠫᠠᠯ ᠳᠤ
2006–2007ᠯᠧ ᠮᠠᠩᠰᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2007–2008ᠬᠷᠸᠠᠰᠺᠢ ᠳᠠᠷᠭᠤᠪᠠᠯᠶᠠᠼ22(1)
2008–2011ᠬᠠᠶᠢᠳᠤᠺ ᠰᠫᠠᠯ ᠳᠤ51(4)
2011–ᠳ᠋ᠧᠨᠫᠷᠣ ᠳ᠋ᠧᠨᠫᠷᠣᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠪᠰᠺ35(4)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2003ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ U178(0)
2004ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ U182(1)
2005–2006ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ U1910(0)
2008–2009ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ U212(0)
2009–ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ21(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18

ᠢᠸᠠᠩ ᠰᠲᠷᠢᠨᠢᠴ (ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ Ivan Strinić, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠦ ХБНСЮгослав ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠫᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ