ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ</br>ᠣᠯᠢᠪᠠ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ</br>
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 31°47′N 35°13′E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ  
 - ᠮᠡᠶᠢᠷ {{{ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ (2012) {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}}
 - ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ {{{ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ}}}/km²
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: www.jerusalem.muni.il

ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ (ᠧᠦᠢᠷᠡᠢ: יְרוּשָׁלַיִם‎ ᠶ ᠡᠷᠤᠱᠠᠯ ᠠᠢᠮ; ᠠᠷᠠᠪ: القُدس ᠠᠯᠠ-ᠺᠦᠶᠢᠳᠤᠰ) ᠨᠢ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 125.1 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 732,100 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨᠳ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠥᠨᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠢᠭᠴᠢᠰᠮᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠸᠷᠧᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠭᠴᠢᠶᠢᠰᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ ᠨᠢ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠥᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ 0.9 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ: ᠶᠡᠸᠷᠧᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠮᠦᠰᠦ᠋ᠯᠮᠠᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠫᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷᠠᠯᠠ-ᠠᠺᠰᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1860 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠮᠧᠨᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ᠂ ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠥᠨᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠨᠢ ᠢᠰᠷᠸᠯ-ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ ᠍ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨᠴᠤᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ UNSC 478 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠳᠤ ᠢᠶᠡᠷᠤᠰᠠᠯᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠧᠯ-ᠠᠪᠢᠪ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Jerusalem

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ