ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠣᠴᠢ ᠠᠽᠦᠷᠷᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ (Azzurri)
ᠡᠪᠰᠡᠯ (ᠲᠢᠪ) Union Europeennes de Football Associations (ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ)
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ Federazione Italiana Giuoco Calcio
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠧᠽᠠᠷᠧ ᠫᠷᠠᠨᠳᠧᠯᠯᠢ
ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠨᠯᠤᠡᠵᠢ ᠪᠤᠹᠹᠣᠨ
ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠹᠠᠪᠢᠣ ᠺᠠᠨᠠᠪᠤᠷᠣ (136)
ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ
ᠵᠢᠵᠢ ᠷᠢᠪᠠ (35)
ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ (Federation Internationale de Football Association) 13
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠡᠵᠡᠨ
ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠣᠴᠢᠨ
ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 6–2 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 
(ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠡᠶᠢᠨ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ 1910 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ)
ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 9–0 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 
(ᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠦᠨᠲ᠋ᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ 1948 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ)
ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ
 ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 7–1 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 
(ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ 1924 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ)
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 17 (ᠠᠩᠬ᠎ᠠ: 1934)
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ᠂ 1934, 1938, 1982, 2006
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ 7 (ᠠᠩᠬ᠎ᠠ: 1968)
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ᠂ 1968

ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Nazionale di calcio dell'Italia) ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Federazione Italiana Giuoco Calcio — (FIGC)) ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ 1934, 1938, 1982, 2006 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 1968 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ (1936) ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠴ ᠬᠳ ОГ АГ
ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 1930 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1934 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1 5 4 1 0 11 2
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1938 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1 4 4 0 0 11 5
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1950 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤ 7 2 1 0 1 4 3
ᠰᠸᠢᠰ 1954 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠠ 10 3 1 0 2 6 7
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 1958 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠴᠢᠯᠢ 1962 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠠ 9 3 1 1 1 3 2
ᠠᠩᠭᠯᠢ 1966 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠠ 9 3 1 0 2 2 2
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 1970 ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ 2 6 3 2 1 10 8
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1974 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 10 3 1 1 1 5 4
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1978 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 4 7 4 1 2 9 6
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1982 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1 7 4 3 0 12 6
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 1986 ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 12 4 1 2 1 5 6
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1990 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 3 7 6 1 0 10 2
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1994 ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ 2 7 4 2 1 8 5
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1998 ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 5 5 3 2 0 8 3
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠶᠠᠫᠣᠨ 2002 ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ 16 12 4 1 1 2 5 5
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2006 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1 7 5 2 0 12 2
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ 2010 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠲᠠ 26 3 0 2 1 4 5
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 17/19 4 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 80 44 21 15 126 74

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠴ ᠬᠳ ОГ АГ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1960 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1964 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1968 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 1 3 1 2 0 3 1
ᠪᠧᠯᠬᠢ 1972 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1976 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1980 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 4 4 1 3 0 2 1
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1984 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1988 ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 4 4 2 1 1 4 3
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 1992 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - - -
ᠠᠩᠭᠯᠢ 1996 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 10 3 1 1 1 3 3
ᠪᠧᠯᠬᠢᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 2000 ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ 2 6 4 1 1 9 4
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ 2004 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 9 3 1 2 0 3 2
ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠᠰᠸᠢᠰ 2008 ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 5 4 1 2 1 3 4
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 7/13 1 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 27 11 12 4 27 18

</div>

*ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
**ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Federation Internationale de Football Association ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ
ᠵᠢᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠴ ᠬᠳ ОГ АГ
ᠰᠤᠤᠳᠢ ᠠᠷᠠᠪ 1997 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - -
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 1999 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - -
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠶᠠᠫᠣᠨ 2001 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - -
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 2003 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - -
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2005 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - - - - -
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ 2009 1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 3 1 0 2 3 5
ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠦ 1/6 3 1 0 2 3 5

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (4): 1934, 1938, 1982, 2006
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (2): 1970, 1994
 • ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 1990
 • ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 1978
 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (1): 1968
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 2000
 • ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ (1): 1980
 • ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ (1) : 1988
 • ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ (1): 1936
 • ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ (2): 1928, 2004
 • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ (2): 1927-30, 1933-35
 • ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠦᠭᠦᠦ (1): 1931-32
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠨᠢ᠃

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ* ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 II ᠯᠤᠢ᠂ ᠹᠣᠨᠸᠢᠶᠧᠢ᠂ ᠮᠤᠨᠠᠺᠣ  ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ 0 – 0 ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠪᠣᠳᠣᠢᠨᠠ᠂ ᠪᠷᠣᠰᠸᠸᠯᠪᠧᠯᠬᠢ  ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 1 – 2 ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠰᠲ᠋ᠠᠳ ᠳᠧ ᠵᠧᠨᠧᠸ᠂ ᠵᠧᠨᠧᠸᠰᠸᠢᠰ  ᠰᠸᠢᠰ 1 – 1 ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠺ ᠢᠶᠢᠫᠲ᠋ᠠᠤᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ  ᠫᠠᠷᠠᠭᠪᠠᠢ 1 – 1 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠮᠪᠣᠮᠪᠧᠯ᠂ ᠨᠧᠯᠰᠫᠷᠧᠲ᠋, ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ  ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ 1 – 1 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠡᠯᠯᠢᠰ ᠫᠠᠷᠺ᠂ ᠢᠣᠬᠣᠨᠨᠡᠰᠪᠦᠦᠭᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ  ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 2 – 3 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠪᠣᠯᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠢᠨᠳ᠋, ᠯᠣᠨᠳᠣᠨᠠᠩᠭᠯᠢ  ᠺᠣᠲ᠋ ᠳ'ᠢᠪᠤ ᠪᠠᠷ 0 – 1 [ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠠ᠃ ᠯᠧ ᠺᠣᠺ ᠠᠷᠧᠨᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠯᠢᠨᠡᠰᠲᠠᠨ  ᠡᠰᠲᠠᠨ 2 – 1 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2012 .ᠰᠣᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠠᠷᠲ᠋ᠧᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠺᠢ (ᠹᠯᠣᠷᠧᠨᠼ), ᠹᠯᠣᠷᠧᠨᠼᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ  ᠹᠠᠷᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ 5 – 0 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2012 .ᠰᠣᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠸᠢᠨ᠋ᠽᠣᠷ ᠫᠠᠷᠺ᠂ ᠪᠧᠯᠹᠠᠰ ᠲᠤᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ  ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ 0 - 0 ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2012 .ᠰᠣᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠯᠤᠡᠵᠢ ᠹᠧᠷᠷᠠᠷᠢᠰ᠂ ᠭᠧᠨᠤᠶᠠᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ  ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2012 .ᠰᠣᠨ
2010 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠰᠲ᠋ᠠᠳᠢᠶᠣᠨᠤᠯ ᠨᠡᠰᠢᠨᠡᠯ᠂ ᠪᠤᠬᠠᠷᠧᠰᠲᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ  ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ

* ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ

ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2012 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠨ᠃[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

{{2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ - C ᠬᠡᠰᠡᠭ|expanded=yes}}

ᠠᠯᠧᠰᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠳᠧᠯ ᠫᠢᠶᠧᠷᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠴᠧᠰᠺᠣ ᠲᠣᠳᠲᠢ ᠨᠠᠷ «ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2000» ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2012 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠡᠰᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠹᠠᠷᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃

# ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ (ᠨᠠᠰᠤ) ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ
1 ᠡᠮᠢᠤᠣ ᠸᠢᠸᠢ ᠪᠠᠨᠨᠣ 1985 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1985-12-01) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ 1 (0) ᠹᠠᠷᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7
12 ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠨᠲ᠋ᠧ 1983 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 (1983-07-08) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠷᠮᠠ 0 (0) N/A
23 ᠰᠠᠯᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷᠧ ᠰᠢᠷᠢᠭᠤ 1987 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1987-01-12) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ 2 (0) ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ
2 ᠯᠣᠷᠧᠨᠴᠠ ᠳᠧ ᠰᠡᠯᠸᠧᠰᠲᠷᠢ 1988 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 (1988-05-23) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ 1 (0) ᠹᠠᠷᠧᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7
3 ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠯᠢᠨᠷᠣ 1983 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1983-07-30) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠱᠲᠤᠳᠬᠠᠷᠲ 2 (0) ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10
4 ᠵᠣᠷᠵᠢᠣ ᠺᠧᠯᠯᠢᠨᠢ 1984 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1984-08-14) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 35 (2) ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
13 ᠯᠤᠺᠠ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢᠨᠢ 1987 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 (1987-02-11) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠷᠮᠠ 2 (0) ᠡᠰᠲᠠᠨ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3
14 ᠴᠧᠽᠠᠷᠧ ᠪᠣᠪᠠ 1983 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1983-01-14) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ 0 (0) N/A
15 ᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠯᠧ ᠭᠠᠰᠲ᠋ᠠᠳᠧᠯᠯᠠ 1983 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1983-06-25) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ 0 (0) N/A
16 ᠮᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠶᠠ ᠺᠠᠰᠰᠠᠨᠢ 1983 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 (1983-08-26) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ 4 (0) ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ᠂ 2009 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18
19 ᠯᠧᠣᠨᠠᠠᠳᠠ ᠪᠦᠩᠴᠴᠢ 1987 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1987-05-01) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 5 (2) ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3
Midfielders
5 ᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠯᠧ ᠳᠧ ᠷᠣᠰᠰᠢ 1983 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 (1983-07-24) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠮᠠ 60 (10) ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4
6 ᠯᠤᠺᠠ ᠴᠢᠭᠠᠷᠢᠨᠢ 1986 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 (1986-06-20) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ 0 (0) N/A
7 ᠰᠢᠮᠣᠨᠧ ᠫᠧᠫᠧ 1983 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1983-08-30) (35 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 20 (0) ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11
8 ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠯᠠᠴᠠᠴᠠᠷᠢ 1984 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (1984-12-03) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠺᠠᠯᠢᠷᠢ 0 (0) N/A
17 ᠠᠨᠵᠧᠯᠠ ᠫᠠᠯᠣᠮᠪᠣ 1981 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1981-09-25) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ 20 (0) ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16
18 ᠷᠢᠺᠺᠠᠷᠳᠠ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠣᠯᠢᠪᠠ 1985 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1985-01-18) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ 19 (0) ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ᠂ 2007 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
21 ᠫᠢᠷᠯᠠ ᠠᠨᠳᠠᠷᠠ () 1979 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1979-05-19) (40 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠮᠢᠯᠠᠨ 69 (9) ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠂ 2002 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7
Strikers
9 ᠵᠠᠮᠫᠠᠯᠠ ᠫᠠᠼᠼᠢᠨᠢ 1984 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (1984-08-02) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ 11 (1) ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋᠂ 2009 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28
10 ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠰᠰᠠᠨᠨᠣ 1982 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1982-07-12) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠰᠠᠮᠫᠠᠳᠣᠷᠢᠭ᠎ᠠ 18 (5) ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ᠂ 2003 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
11 ᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠵᠢᠯᠠᠷᠲᠢᠨ᠎ᠠ 1982 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 (1982-07-05) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ 44 (17) ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ᠂ 2004 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4
20 ᠹᠠᠪᠢᠣ ᠺᠸᠠᠯᠢᠷᠧᠯᠯᠠ 1983 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 (1983-01-31) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 24 (6) ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋᠂ 2007 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29
22 ᠵᠦᠽᠧᠫᠫᠧ ᠷᠣᠰᠰᠢ 1987 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1987-02-01) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠸᠢᠯᠢᠶᠷᠷᠧᠠᠯ 16 (3) ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃(ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ)

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠃ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠡᠳᠦᠷ(ᠨᠠᠰᠤ)
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ
ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
GK ᠵᠠᠨᠯᠤᠡᠵᠢ ᠪᠤᠹᠹᠣᠨ 1978 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1978-01-28) (41 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 102 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
GK ᠹᠧᠳᠧᠷᠢᠺᠣ ᠮᠠᠷᠺᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ 1983 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1983-02-07) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 8 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠺᠠᠯᠢᠷᠢ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
DF ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠮᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠠ 1986 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1986-05-14) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 1 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
DF ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠵᠣ 1982 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 (1982-02-11) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 6 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
DF ᠰᠠᠯᠸᠠᠲ᠋ᠣᠷᠧ ᠪᠣᠺᠺᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ 1986 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1986-11-30) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 5 0 ᠣᠷᠣᠰ ᠷᠦᠪᠢᠨ ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
DF ᠳ᠋ᠣᠮᠧᠨᠢᠺᠣ ᠺᠷᠢᠰᠢᠲ᠋ᠣ 1986 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1986-12-30) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 10 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠵᠧᠨᠠ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
DF ᠳᠠᠨ ᠢᠶᠡᠯᠧ ᠪᠨᠧᠷᠠ 1981 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 (1981-05-31) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 16 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠮᠢᠯᠠᠨ ᠺᠠᠮᠧᠷᠦᠨ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
MF ᠺᠯᠠᠦ᠋ᠳᠢᠣ᠋ ᠮᠠᠷᠺᠢᠽᠢᠣ 1986 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1986-01-19) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 7 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠡᠰᠲᠠᠨ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
MF ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠨᠳᠠᠷᠸᠠ 1987 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1987-02-28) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 2 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠫᠠᠷᠮᠠ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
FW ᠠᠮᠠᠦ᠋ᠷᠢ 1980 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (1980-06-03) (39 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 1 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
FW ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠣᠲ᠋ᠧᠯᠯᠢ 1990 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1990-08-12) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 1 0 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
FW ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧᠯᠯᠠ 1982 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1982-06-18) (37 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 5 0 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠷᠣᠮᠠ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢ᠂ 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
FW ᠸᠢᠨᠴᠢᠨᠴᠠ ᠶᠠᠺᠸᠢᠨᠲ᠋ᠠ 1979 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 (1979-11-21) (39 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ) 40 6 ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ:

# ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠠᠷᠧᠧᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
1 ᠹᠠᠪᠢᠣ ᠺᠠᠨᠠᠪᠤᠷᠣ 1997–2010 136 2
2 ᠫᠠᠯᠠ ᠮᠠᠯᠳᠢᠨᠢ 1988–2002 126 7
3 ᠳ᠋ᠢᠨᠦ ᠵᠣᠹᠹ 1968–1983 112 0
4 ᠵᠠᠨᠯᠤᠡᠵᠢ ᠪᠤᠹᠹᠣᠨ 1997– 102 0
5 ᠵᠠᠨᠯᠤᠺᠠ ᠵᠠᠮᠪᠷᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠠ 1999– 97 2
6 ᠵᠠᠴᠢᠨᠲ᠋ᠣ ᠹᠠᠺᠺᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ 1963–1977 94 3
7 ᠠᠯᠧᠰᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠳᠧᠯ ᠫᠢᠶᠧᠷᠣ 1995–2008 91 27
8 ᠹᠷᠠᠨᠺᠣ ᠪᠠᠷᠧᠽᠢ 1982–1994 81 1
ᠵᠦᠽᠧᠫᠫᠧ ᠪᠧᠷᠭᠣᠮᠢ 1982–1998 81 6
ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠲᠠᠷᠳᠧᠯᠯᠢ 1976–1985 81 6

ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ:

# ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠠᠷᠧᠧᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
1 ᠯᠤᠡᠵᠢ ᠷᠢᠪᠠ 1965–1974 35 42 0.83
2 ᠵᠦᠽᠧᠫᠫᠧ ᠮᠧᠠᠼᠼᠠ 1930–1939 33 53 0.62
3 ᠰᠡᠯᠸᠢᠣ ᠫᠢᠣᠯ 1935–1952 30 34 0.88
4 ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠪᠠᠵᠣ 1988–2004 27 56 0.48
ᠠᠯᠧᠰᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠳᠧᠯ ᠫᠢᠶᠧᠷᠣ 1995–2008 27 91 0.29
6 ᠠᠳᠣᠯᠢᠹᠣ ᠪᠠᠯᠠᠨᠴᠧᠷᠢ 1920–1930 25 47 0.53
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠣ ᠢᠩᠵᠠᠭᠢ 1997–2007 25 57 0.44
ᠠᠯᠧᠰᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠣ ᠠᠯᠲ᠋ᠣᠪᠧᠯᠯᠢ 1980–1988 25 61 0.41
9 ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠢᠨ ᠸᠢᠶᠧᠷᠢ 1997–2005 23 49 0.47
ᠹᠷᠠᠨᠴᠧᠰᠺᠣ ᠭᠷᠠᠼᠢ ᠪᠠᠨᠨᠢ 1975–1983 23 64 0.36

ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ