ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ

ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ Flag of Pakistan.svg ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1,165 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
– ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ – 906 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 620 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 1,151,868 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2011)
– ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ – 1,082,262 ᠬᠦᠮᠦᠨ (2012)
1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (ГЦ+5)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+92) 051
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ islamabad.gov.pk
ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 11 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ
ᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠯ

1951 95,940 70%
1961 117,669 80%
1972 237,549 85%
1981 340,286 90%
1998 805,235 95%
2011 1,151,868 100%

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ[1]

ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋ (ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠡᠷ اسلام آباد) ᠨᠢ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠣᠲᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭᠲ᠂ ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠫᠠᠩᠵᠠᠪ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋ ᠨᠢ ᠷᠠᠪᠠᠯᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ 1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠷᠠᠪᠠᠯᠫᠠᠨᠳᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋ ᠷᠦᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ᠃ ᠢᠰᠯᠠᠮᠠᠪᠠᠲᠤ᠋ ᠨᠢ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ᠂ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Population Census Organization, Govt. of Pakistan. POPULATION BY PROVINCE/REGION SINCE 1951.

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ