ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ Espaᠰa

121px

Federation Internationale de Basketball Amateur ᠍ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ 2
Federation Internationale de Basketball Amateur 1934
Federation Internationale de Basketball Amateur ᠪᠥᠰᠡ Federation Internationale de Basketball Amateur ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ FEB
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠧᠷᠵᠢᠣ ᠰᠺᠠᠷᠢᠣᠯᠣ
ᠬᠣᠴᠢ La ᠰBA, la Roja
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 10
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ Silver medal.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ: 1984, 2008
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 9
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ Gold medal with cup.svg ᠠᠯᠲᠠ: 2006
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠪᠠᠰᠺᠧᠲ
ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ 26
ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ Gold medal with cup.svg ᠠᠯᠲᠠ: 2009
Silver medal with cup.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ: 1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007
Bronze medal with cup.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ: 1991, 2001
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ:
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Team colours
ᠭᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
Team colours
ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Selección de baloncesto de España) ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨᠢᠢ ᠴᠢᠨᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃[1]

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠢ3 ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ 1984 ᠪᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 ᠪᠠᠭ
ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ 2006 ᠪᠠᠭ
ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠸᠢᠰ 1935 ᠪᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ) 1973 ᠪᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (ᠨᠠᠨᠲ᠋ᠢ) 1983 ᠪᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ (ᠷᠤᠮᠠ) 1991 ᠪᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (ᠫᠠᠷᠢᠰ) 1999 ᠪᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠦᠷᠺ (ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ) 2001 ᠪᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ (ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠣᠯᠮ) 2003 ᠪᠠᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ) 2007 ᠪᠠᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ (ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠸᠢᠼ) 2009 ᠪᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠠᠲ᠋ᠠᠬᠢᠶᠠ (ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ) 1987 ᠪᠠᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠨᠢᠰ (ᠲᠤᠨᠢᠰᠢᠶᠠ) 2001 ᠪᠠᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ (ᠠᠯᠮᠧᠷᠢᠶᠠ) 2005 ᠪᠠᠭ

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ:

ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ:

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ:

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

 • 1951 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
 • 1955 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
 • 1959 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
 • 1963 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
 • 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
 • 2001 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
 • 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠳ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1936 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - -
1948 ᠍ ᠠᠴᠠ 1956 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - -
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1960 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 7 2 5
ᠶᠠᠫᠣᠨ 1964 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - -
ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ 1968 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 9 5 4
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1972 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 9 4 5
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 1976 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - -
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 1980 4 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 8 4 4
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1984 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 8 6 2
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 1988 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 8 4 4
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1992 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 8 4 4
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 1996 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ - - -
ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ 2000 9 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 6 2 4
ᠭᠷᠧᠺ 2004 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 6 5 1
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ 2008 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ 8 6 2
Total - 75 42 33


ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ / ᠣᠨ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1950 10 1-4
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1954 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ -
ᠴᠢᠯᠢ 1959 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ -
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 1963 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ -
ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ 1967 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ -
ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1970 ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ -
ᠫᠦ᠋ᠷᠲ᠋ᠣ-ᠷᠢᠺᠣ 1974 5 4-6
ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ 1978 Did not qualify -
ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 1982 4 7-3
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1986 5 9-3
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1990 10 5-3
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 1994 10 5-3
ᠭᠷᠧᠺ 1998 5 7-2
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ 2002 5 7-2
ᠶᠠᠫᠣᠨ 2006 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ 9-0
ᠲᠦᠷᠺ 2010 6 5-4
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 10/16 59-27

ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠪᠠᠰᠺᠧᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ / ᠣᠨ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ
ᠰᠸᠢᠰ 1935 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ 1937 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ 1939 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠰᠸᠢᠰ 1946 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 1947 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ 1949 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1951 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 1953 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 1955 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 1957 ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠲᠦᠷᠺ 1959 15
ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1961 13
ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 1963 7
ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ 1965 11
ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 1967 6
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1969 5
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1971 7
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1973 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1975 4
ᠪᠧᠯᠬᠢ 1977 9
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1979 6
ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 1981 4
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1983 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1985 4
ᠭᠷᠧᠺ 1987 4
ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1989 5
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 1991 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 1993 5
ᠭᠷᠧᠺ 1995 6
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 1997 5
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 1999 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠲᠦᠷᠺ 2001 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ
ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 2003 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠪᠠ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ 2005 4
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 2007 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 2009 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ 2011 ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ 26/36

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ · ·
ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠃ # ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠰᠤ - ᠣᠩᠨ᠃ ᠣᠨ᠃ ᠪᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠃
SG 4 ᠰᠠᠨ-ᠡᠮᠧᠲ᠋ᠧᠷᠢᠣ, ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠣ &0000000000000026.00000026 - <span=《font-size:140%;》>1984 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1984-01-01)</span> 1.99 m (6 ft 6) ᠪᠠᠰᠺᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
SF 5 ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ, ᠷᠦ᠋ᠳᠢ &0000000000000025.00000025 - <span=《font-size:140%;》>1985 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 (1985-04-04)</span> 1.98 m (6 ft 6) ᠫᠤᠷᠲᠯᠧᠨᠳ ᠲᠷᠡᠶᠢᠯ ᠪᠯᠠᠢᠽᠧᠷᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
PG 6 ᠷᠦᠪᠢᠣ, ᠷᠢᠺᠠ &0000000000000019.00000019 - <span=《font-size:140%;》>1990 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 (1990-10-21)</span> 1.92 m (6 ft 4) ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
SG 7 ᠨᠪᠠᠷᠷᠣ, ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ &0000000000000030.00000030 - <span=《font-size:140%;》>1980 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 (1980-06-13)</span> 1.92 m (6 ft 4) ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
PG 8 ᠯᠣᠫᠧᠰ, ᠷᠠᠦ᠋ᠯ &0000000000000030.00000030 - <span=《font-size:140%;》>1980 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1980-04-15)</span> 1.83 m (6 ft 0) ᠬᠢᠨᠺᠢ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠣᠷᠣᠰ
PF 9 ᠷᠧᠶᠡᠰ, ᠹᠧᠯᠢᠫᠧ &0000000000000030.00000030 - <span=《font-size:140%;》>1980 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (1980-03-16)</span> 2.06 m (6 ft 9) ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
PF 10 ᠺᠯᠠᠸᠧᠷ, ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷ &0000000000000022.00000022 - <span=《font-size:140%;》>1988 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1988-08-30)</span> 2.07 m (6 ft 9) ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
C 11 ᠸᠠᠰᠺᠧᠰ, ᠹᠷᠠᠨ &0000000000000027.00000027 - <span=《font-size:140%;》>1983 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1983-07-07)</span> 2.09 m (6 ft 10) ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
PG 12 ᠯᠦᠢ, ᠰᠧᠷᠬᠢ &0000000000000022.00000022 - <span=《font-size:140%;》>1987 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1987-11-15)</span> 1.92 m (6 ft 4) ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
13 ᠭᠠᠰᠤᠯᠢ, ᠮᠠᠷᠺ &0000000000000025.00000025 - <span=《font-size:140%;》>1985 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 (1985-01-29)</span> 2.16 m (7 ft 1) ᠮᠧᠮᠹᠢᠰ ᠭᠷᠢᠰᠵᠡᠯᠢᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
SF 14 ᠮᠤᠮᠪᠷᠤ, ᠠᠯᠧᠺᠰ &0000000000000031.00000031 - <span=《font-size:140%;》>1979 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1979-06-12)</span> 2.02 m (6 ft 8) ᠪᠢᠯᠪᠤᠣ ᠪᠧᠷᠷᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
PF 15 ᠭᠠᠷᠪᠠᠬ ᠠᠴᠠ, ᠬᠣᠷᠬᠧ &0000000000000032.00000032 - <span=《font-size:140%;》>1977 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1977-12-19)</span> 2.07 m (6 ft 9) ᠷᠧᠠᠯ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ (ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ) ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
 • ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠧᠩ ᠢᠶᠠ
 • ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠺᠦ᠋ᠢᠮ ᠺᠣᠱᠲᠠ

Legend
 • (ᠠ) ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
 • ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2008 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ: 12 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠫᠠᠤ ᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠷᠦ᠋ᠳᠢ ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰᠷᠢᠺᠠ ᠷᠦᠪᠢᠣᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠨᠪᠠᠷᠷᠣᠬᠣᠣᠰᠧ ᠺᠠᠯᠢᠳᠧᠷᠣᠨᠹᠧᠯᠢᠫᠧ ᠷᠧᠶᠡᠰᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠬᠢᠮᠧᠨᠧᠰᠷᠠᠦ᠋ᠯ ᠯᠣᠫᠧᠰᠪᠧᠷᠨᠢ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰᠮᠠᠷᠺ ᠭᠠᠰᠤᠯᠢᠠᠯᠧᠺᠰ ᠮᠤᠮᠪᠷᠤᠬᠣᠷᠬᠧ ᠭᠠᠷᠪᠠᠬ ᠠᠴᠠ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠠᠶᠤᠲᠠ ᠭᠠᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ)

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 16 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠫᠠᠤ ᠭᠠᠰᠤᠯᠢ᠂ ᠷᠦ᠋ᠳᠢ ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠧᠰ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠨᠪᠠᠷᠷᠣ᠂ ᠷᠢᠺᠠ ᠷᠦᠪᠢᠣ᠂ ᠹᠧᠯᠢᠫᠧ ᠷᠧᠶᠡᠰ᠂ ᠮᠠᠷᠺ ᠭᠠᠰᠤᠯᠢ᠂ ᠷᠠᠦ᠋ᠯ ᠯᠣᠫᠧᠰ᠂ ᠠᠯᠧᠺᠰ ᠮᠤᠮᠪᠷᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠬᠧ ᠭᠠᠷᠪᠠᠬ ᠠᠴᠠ᠂ ᠺᠠᠷᠯᠣᠰ ᠺᠠᠪᠧᠰᠠᠰᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠺᠯᠠᠸᠧᠷᠰᠧᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠦᠯ᠂ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠰᠧᠷᠵᠢᠣ ᠰᠺᠠᠷᠢᠣᠯᠣ)

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ