ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ
300px
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠪᠧᠯᠴᠢᠲ ᠦᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠃ 1937 ᠣᠨ᠃
ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1937 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 - 1939 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠷᠣᠺᠺᠣᠪᠠᠯᠧᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠸᠨᠢᠶ ᠠᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
Flag of Spain (1931 - 1939).svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ
Flag of Spain (1931 - 1939).svg ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠠᠰᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ
ᠹᠷᠠᠨᠰᠢᠰᠺᠣ ᠯᠷᠭᠣ ᠺᠠᠪᠠᠯᠧᠷᠣ
ᠡᠩᠷᠢᠺᠧ ᠯᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ
ᠰᠢᠫᠷᠢ ᠪᠠᠨᠨᠣ ᠮᠧᠷᠠ
ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠧᠭᠷᠢᠨ
ᠪᠤᠢᠨᠠᠸᠧᠨ ᠳᠤᠷᠠ ᠳᠤᠷᠦ᠋ᠲᠤ†
ᠷᠣᠬᠣ᠂ ᠸᠢᠰᠧᠨᠲ᠋ᠧ
ᠮᠢᠶᠠᠬᠠ᠂
ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠢᠩᠨᠠᠰᠢᠣ ᠢᠳᠠᠯᠭᠣ ᠳᠧ ᠰᠢᠰᠤᠨᠧᠷᠣᠰ
ᠮᠠᠲ᠋ᠧ ᠵᠠᠯᠺᠠ†
ᠯᠤᠢᠰ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢᠰ
ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠢᠷᠷᠧ
Flag of Spain.svg ᠹᠷᠠᠨᠰᠢᠰᠺᠣ ᠹᠷᠠᠨᠺᠣ
ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠠ ᠺᠧᠢᠫᠣ ᠳᠧ ᠯᠠᠨᠠ
ᠡᠮᠢᠯᠯᠢᠶᠠ ᠮᠣᠯ
ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠡ
ᠮᠢᠭᠧᠯ ᠺᠠᠪᠠᠨᠧᠯᠢᠰ
ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠡᠩᠷᠢᠺᠧ ᠸᠠᠷᠧᠯ
ᠮᠠᠨᠤᠥᠯ ᠭᠣᠳᠧᠳ
ᠷᠠᠮᠤᠨ ᠰᠧᠷᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠶᠧᠷ
ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠰᠠᠨᠬᠤᠷᠬ᠎ᠠ
ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠮᠢᠯᠢᠩ ᠠᠰᠲᠷᠠᠶ᠎ᠠ
ᠬᠤᠭᠣ ᠱᠫᠧᠷᠯᠧ
ᠭᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨᠧ ᠭᠠᠮᠪᠠᠷᠠ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ
450,000 ᠴᠡᠷᠢᠭ
350 ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
200 ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠯᠯᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠷᠧᠢ(1938)
600,000 ᠴᠡᠷᠢᠭ
600 ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
290 ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠯᠯᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠷᠧᠢ(1938)
ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ
320000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 130000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠨᠧᠷᠠᠯ ᠹᠷᠠᠨᠺᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳᠡᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 1936-1939 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠹᠷᠠᠨᠺᠣ 1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ