ᠢᠰᠦ ᠬᠣᠶᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠰᠦ ᠬᠣᠶᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 伊豆半島᠂ いずはんとう) ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠢᠰᠣᠺᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠰᠦ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠢᠰᠦ ᠬᠣᠶᠢᠭ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠵᠦᠢ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠨᠢ ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ ᠦ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠮᠥᠷᠠ ᠬᠣᠶᠢᠭᠲᠣᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠭᠠᠮᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ