ᠢᠰᠦᠮᠠᠢᠯ ᠠᠪᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ (БНБАУ) </td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠢᠰᠦᠮᠠᠢᠯ ᠠᠪᠢᠯᠠᠪᠠ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠪᠣᠯ᠃ ᠢᠰᠦᠮᠠᠢᠯ ᠠᠪᠢᠯᠠᠪᠠ
ᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠃ İsmail Nizamoğlu
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1951 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1951-06-09) (67 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠸᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠯᠣᠫᠤᠱᠠᠨ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 1980 ‍82 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ-1974 90 ᠺᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠮᠢᠨᠰᠺ-1975 82 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ-1973 82 ᠺᠭ
</th></tr>

</table>

1980 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ 82 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠣᠮᠧᠳᠬᠠᠨ ᠠᠷᠠᠼᠢᠯᠠᠪᠠ ᠍ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠺ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠰᠦᠮᠠᠢᠯ ᠠᠪᠢᠯᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1] ᠲᠡᠷᠬᠡᠦ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥ (1974, 1975), ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠡᠯ (1973) ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ (1975, 1977, 1980) ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[2] 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠨᠣᠪᠠᠵᠢᠯᠠᠪᠠ ᠲᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]