ᠢᠰᠢᠶᠠ ᠺᠣᠧᠴ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠺᠤᠹᠢᠯᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠺᠣᠧᠴ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1993 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1993-12-19) (25 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠵᠢᠩ 3000 ᠮ: 7:32.43 ᠮᠢᠩ (2012, ᠳᠣᠬᠣ)

5000 ᠮ: 12:48.64 ᠮᠢᠩ (2012, ᠫᠠᠷᠢᠰ)

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠺᠧᠨᠢᠶ ᠠᠺᠧᠷᠢᠴᠣ