ᠢᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ "ᠬ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠴᠡᠭᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠭ" ᠍ ᠦᠨ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠦᠨ᠂ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢ᠃ᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠢᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠣᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1967 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 (1967-07-27) (51 ᠨᠠᠰᠤ)
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠲᠡ᠃ ᠰᠤᠷᠭ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (1989), ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ (2001)
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠯ 1989 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ
᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ УДЭТ (1991-2001), ᠬ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠴᠡᠭᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠭ (2001-)
 ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠥᠷᠦᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠬᠡᠦ

ᠢᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠮᠡᠭᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠬᠣᠱᠣᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ.

ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
1989 ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠥᠬᠥᠯ
2000 ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠦᠷᠢ

ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠱᠠᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ