ᠢᠰᠠᠪᠧᠯ ᠹᠡᠶᠷᠮᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠠᠪᠧᠯ ᠹᠡᠶᠷᠮᠠᠨ

ᠹᠶᠷᠮᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠰᠠᠪᠧᠯᠯ ᠹᠶᠷᠮᠠᠨ
1997 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 (1997-02-25) (21 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠣᠨ ᠵᠢᠯ 2006–ᠣᠳᠣ

ᠢᠰᠠᠪᠧᠯᠯ ᠹᠶᠷᠮᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Isabelle Fuhrman, 1997 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠹᠠᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠮᠢᠷᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠰᠠᠪᠧᠯᠯ ᠹᠶᠷᠮᠠᠨ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ