ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ~ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠫᠧᠷᠰ ᠲᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠨᠢᠷᠠᠺᠠᠹᠬᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲᠦᠷᠺᠠᠮᠧᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠠᠷᠮᠧᠨᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠭᠡᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠᠲᠦᠷᠺ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ  ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1219 ~ 1224 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠧᠽᠮ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ(ᠣᠮᠪᠤᠯᠤ) ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ(ᠣᠮᠪᠤᠯᠤ) ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨᠨ

1243 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠦᠽᠠᠲᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠶ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠧᠯᠵᠦᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠸᠠᠰᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ(ᠣᠮᠪᠤᠯᠤ)᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1255-1256 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ 《 ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ  ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ》 ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠺᠮᠧᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠨ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠶ ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃

ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠲ᠋ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠢᠲ᠋ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ 1260 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ  ᠤᠨ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠦᠳ ᠲᠤ ᠠᠶᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠨ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ  ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠳ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠶᠢᠲᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠦ᠋ᠰ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠢᠲ᠋ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠺᠣᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠲᠠᠤᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠬᠢᠮᠢ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠤᠵᠠ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠃

《ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ 《ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠢᠴᠢᠰ ᠫᠧᠷᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠷᠠᠪ-ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ) ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷᠢᠢ ᠠ ᠍ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠸᠠᠰᠰᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢᠰᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠷᠮᠧᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣ ᠺᠠᠦᠢᠺᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠷᠠᠨᠰᠣᠺᠰᠠᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠠᠨᠤᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷ ᠦᠯᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ  ᠺᠠᠦᠢᠺᠠᠰ  ᠲᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

13 ~ 14 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠶᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠳ (ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠤᠭᠤᠳ) ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ (ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠳ ᠤᠨ) ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃[1]

ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠦᠯᠦᠭ  ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠪᠡ᠃ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃[2] ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠳᠠᠭ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠰᠦ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠢᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠢᠭᠯᠢᠮ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠ ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠡᠩ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠦᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ[3]

ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠨ ᠰᠢᠷ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠠᠮᠤᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠠᠽᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠯᠢ-ᠬᠢᠯᠢᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠶᠢᠲᠤᠬᠠᠮ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠴᠤ ᠭᠠᠵᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[4] ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠺᠠᠰᠫᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠢᠨ ᠍ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠤᠯᠲᠠᠨᠧᠬ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠯᠲᠠᠨᠧᠬ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ᠃

ᠠᠪᠤ ᠰᠢᠳ 1335 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠭᠴᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ 1353 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠦ ᠮᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠪᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠢᠯᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠦᠰᠦᠹ ᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠫᠧᠷᠰ ᠲᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠧᠹᠧᠸᠢᠳ ᠦᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡᠴᠢ ᠷᠠᠰᠢᠳ᠋ - ᠠᠳ᠋ - ᠳ᠋ᠢᠨ 1315 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠪᠤ ᠰᠢᠳ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1345 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃ ᠢᠷᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠴᠣᠪᠠᠨᠢᠳ᠂ ᠮᠦᠽᠠᠹᠹᠠᠷᠢ ᠳᠤ᠂ ᠢᠩᠵᠤᠢ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠪᠠᠴᠢᠷ᠂ ᠺᠠᠷᠠᠲ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠫᠧᠷᠰ ᠡᠴᠡ (ᠬᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ:

 • ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ (1338-1353) (1338-1349 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠺᠠᠷᠠᠲ ᠲᠤ ᠦᠳ; 1338-1339 ᠪᠠ 1340-1344 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ; 1338-1341, 1344, 1353 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠷᠪᠠᠳᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ)
 • ᠯᠤᠬᠠᠮᠠᠨ (1353-1388) (ᠲᠣᠭ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠦ)

ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. "Despite numerous envoys and the obvious logic of an alliance against mutual enemies, the papacy and the Crusaders never achieved the often-proposed alliance against Islam". Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, p. 583, "Western Europe and the Mongol Empire"
 2. Medieval Persia 1040-1797, David Morgan p64
 3. Medieval Persia 1040-1797, David Morgan p72
 4. Ali Al Oraibi, Rationalism in the school of Bahrain: a historical perspective, in Shīʻite Heritage: Essays on Classical and Modern Traditions By Lynda Clarke, Global Academic Publishing 2001 p336

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • Atwood, Christopher P. (2004). The Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire. Facts on File, Inc. ISBN 0-8160-4671-9.
 • C.E. Bosworth, The New Islamic Dynasties, New York, 1996.
 • R. Amitai-Preiss: Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War 1260-1281. Cambridge, 1995

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠭᠴᠣᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • Ilkhanids Dynasty ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠨᠠᠰᠲ᠋ᠢ
 • Encyclopedia Iranica. ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 • [1] ᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠭᠥᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ