ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ-103

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ-103
ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ/ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ
ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ 1994 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17
ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ
ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ БНСУ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨᠫᠧᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 66
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭ 156,500 ᠠᠮᠠ᠃ᠳ᠋ᠣᠯᠯ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠢᠯᠶᠰᠢᠨ-103&oldid=332845》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ