ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰ ᠪᠩᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰ ᠪᠩᠺᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰ ᠮᠠᠷᠧᠰᠠᠯ ᠮᠢᠲ᠋ᠴᠧᠯᠯ[1]
1974 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 (1974-02-10) (45 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)[2]
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠮᠠᠰᠰᠠᠴᠢᠰᠧᠲ᠋ᠰᠫᠲ᠋ᠲ᠋ᠰᠹᠢᠯ ᠳᠤ
ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠣᠨ ᠵᠢᠯ 1998–ᠣᠳᠣ

ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰ ᠮᠠᠷᠧᠰᠠᠯ ᠮᠢᠲ᠋ᠴᠧᠯᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Elizabeth Maresal Mitchell, 1973 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠪ ᠲᠤ, ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡᠲᠡᠲᠢ ᠪᠷᠠᠨᠲ, ᠪᠤᠱ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠯᠠᠦ᠋ᠷᠠ ᠪᠤᠱ, ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠷ ᠡᠴᠢᠬᠧᠯ ᠰᠠᠮᠮᠧᠷᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠥᠯᠦᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠧᠹᠹᠢ ᠪᠷ ᠲᠺ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. http://www.fhm.com/girls/covergirls/elizabeth-banks
  2. (Feb 15, 2013) "Monitor". Entertainment Weekly (1246): 24.

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠢᠯᠢᠽᠡᠪᠡᠢᠰ ᠪᠩᠺᠰ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ