ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠽᠢᠮᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠶᠧᠸᠢᠴ ᠽᠢᠮᠢᠨ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠶᠧᠸᠢᠴ ᠽᠢᠮᠢᠨ; 1972 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 - 2006 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ